Domů » Zprávy » Zvýšení počtu učeben v Základní škole Tlumačov

Zvýšení počtu učeben v Základní škole Tlumačov

V souvislosti se zvýšeným počtem dětí přecházejících z mateřské školy do základní školy a potřebou rozdělení mnohopočetných tříd některých ročníků, byl zahájen proces hledání volných prostor pro kmenové třídy v ZŠ Tlumačov.

Zastupitelstvo obce Tlumačov při sestavování rozpočtů na roky 2021 a 2022 rozhodlo o zajištění příslušných finančních prostředků na vybudování 3 tříd, které budou využívány pro mimoškolní vzdělávání neboli školní družinu. Po jednání stavební komise a dohodě s vedením školy bylo navrženo, že tyto učebny budou umístěny v rámci nové přístavby školy v jejím atriu.

Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno projektantovi pozemních staveb Ing. Tomáši Foltýnovi z Napajedel. Vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům stavby bylo Zastupitelstvem obce dále schváleno podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva financí ČR, která nebyla z důvodu velikého zájmu uchazečů podpořena. Přesto bylo na mimořádném jednání ZO rozhodnuto o pokračování v přípravě podkladů pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele a o následném financování výstavby z prostředků obce Tlumačov. Administrace zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky byla zadána již dříve osvědčené společnosti INp servis s.r.o. Kroměříž.
Na základě doporučení hodnotící komise vybrala Rada obce Tlumačov jako zhotovitele stavby společnost 1.VASTO spol. s r.o. se sídlem ve Vsetíně.
Samotná stavba s názvem „Zvýšení počtu učeben v ZŠ Tlumačov“ proběhla dle smlouvy o dílo v období 21.7. – 17.12.2021. V rámci realizace nové přístavby byly vybudovány 3 učebny pro školní družinu, potřebné sociální zázemí pro dívky a chlapce a chodba propojující objekt přístavby se stávající základní školou.

Celá akce byla ukončena v dohodnutém termínu s tím, že stavební práce byly provedeny za celkovou cenu 8.143.609,11 Kč. Ostatní náklady, jako je zpracování projektové dokumentace, administrace výběrového řízení, správní poplatky a výkon technického dozoru investora činily částku ve výši 317.782, – Kč. Samotné kolaudačního rozhodnutí, které umožňuje nové prostory školní družiny užívat, bylo Městským úřadem v Otrokovicích, odborem stavební úřad, vydáno dne 30.3.2022.
Po dovybavení jednotlivých tříd technickým zařízením a nábytkem, bude provoz 3 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 73 dětí zahájen v září s novým školním rokem 2022/2023.