Domů » Zprávy » Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Švermova a 6. května

Rekonstrukce chodníku mezi ulicemi Švermova a 6. května

Koncem loňského roku byl zkolaudován a oficiálně předán do užívání nově rekonstruovaný chodník mezi ulicí Švermova a 6. května.

Celá akce však byla započata na začátku roku 2021, kdy bylo v souladu se schváleným rozpočtem obce Tlumačov zadáno projektantovi zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby s názvem „Rekonstrukce chodníku mezi ul. Švermova a 6. května, Tlumačov“.

Po předání projektové dokumentace a zajištění všech potřebných vyjádření správců sítí a dotčených orgánů byl příslušným odborem Městského úřadu Otrokovice vydán dne 18.8.2021 souhlas s ohlášením stavebních úprav.

Na základě výběrového řízení pak byl v srpnu 2021 radou obce vybrán zhotovitel stavby, společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. Brno. Realizace stavebních prací proběhla na základě uzavřené smlouvy o dílo s uvedenou společností v termínu 1.9.-30.9.2021. Samotná stavba obsahovala komplexní rekonstrukci stávajícího asfaltobetonového chodníku o celkové délce cca 130 m, která spočívala v doplnění chybějících podkladních vrstev a provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby ohraničených obrubníky.

Výstupem celého projektu je nově zrekonstruovaný úsek pěší komunikace, který je standardně vybaven i bezpečnostními prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celková výše nákladů stavby byla 521.738,50 Kč, z čehož částka na její přípravu činila částku ve výši 34.214, – Kč. Kolaudační souhlas pro užívání dokončené stavby byl vydán dne 20.12.2021.

Michal Veselský
ved. odd. výstavby a majetku OÚ Tlumačov