Domů » Zprávy » Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov

ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
se uskuteční
VE STŘEDU 8. 12. 2021 V 17:00 HODIN
v budově KIS, nám. Komenského 170

Program:
1. Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 20. 10. 2021 do 8. 12. 2021
4. Rozpočet obce na rok 2022
5. Prodej podílu 302/530 pozemku p.č.st.1036 v k.ú. Tlumačov na Moravě
6. MF ČR – podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.
7. Plán financování obnovy kanalizace ve vlastnictví obce Tlumačov – aktualizace
8. Záměr prodeje části pozemku p.č.2669 v k.ú. Tlumačov na Moravě
9. „Rekonstrukce chodníku podél silnice III. třídy v obci Tlumačov – ul. Mánesova“ – podání žádosti o dotaci z MAS Jižní Haná – IROP
10. Mimořádná odměna starostovi obce
11. Termíny řádných zasedání orgánů obce na 1. pololetí 2022
12. Skanska a.s. Praha – návrh pronájmu pozemků pod zpevněnou účelovou komunikací „K lomu“

Různé, diskuse, závěr