Domů » Zprávy » Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

Vybudování nového chodníku v ul. Zábraní

Souběžně s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci stávající části chodníku v ul. Zábraní bylo rozhodnuto o nutnosti vybudování nového chodníku v této ulici, a to v úseku od travnatého hřiště až po železniční přejezd v ul. Mánesova s tím, že zde budou vytvořena 2 místa pro přecházení navazující na rekonstruovaný chodník v ul. Zábraní a současný přechod přes železnici směrem k ul. Dr. Ignáce Horníčka.

Dne 26.5.2020 vydal Odbor dopravně – správní Městského úřadu v Otrokovicích, oddělení silničního hospodářství pro tuto stavbu společné územní a stavební povolení.
V souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2020 proběhlo v červenci téhož roku výběrové řízení. Na základě výsledků tohoto řízení a doporučení hodnotící komise vybrala rada obce jako zhotovitele stavby společnost SMO a.s. Otrokovice. Samotné stavební práce byly realizovány na základě uzavřené smlouvy dílo v termínu 1.10.-30.11.2020.
Stavba obsahovala vybudování nové části chodníku o celkové délce cca 219 m a šířkou 2,0 m, včetně odvodňovací drenáže, všech podkladních vrstev a provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby. V rámci této stavby pak byla rozšířena i část souběžné místní komunikace v ul. Zábraní na jednotnou minimální šířku 5,5 m.
Při realizaci chodníku byly dle příslušných technických norem provedeny bezpečnostní prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
Celková výše stavebních nákladů činila 1.340.868,37 Kč. Ostatní náklady spojené se zpracováním projektové dokumentace včetně zaměření a administrací výběrového řízení byly ve výši 62.550, -Kč.
Kolaudační souhlas byl na uvedenou stavbu vydán dne 12.2.2021. Tímto dnem bylo oficiálně povoleno bezpečné a komfortní užívání nového chodníku a rozšířené místní komunikace.