Domů » Zprávy » Výstavba polních cest a záchytných mezí v katastru obce Tlumačov

Výstavba polních cest a záchytných mezí v katastru obce Tlumačov

V rámci komplexních pozemkových úprav ve východní části obce Tlumačov ukončených v roce 2008, byla navržena společná zařízení, tj. vymezení pozemků pro vybudování polních a lesních cest, biocenter a biokoridorů, interakčních prvků, liniové zeleně, protierozních opatření a vodních ploch.

V souladu s usnesením Rady obce Tlumačov č.R10/09/09/15 ze dne 30.9.2015 podala obec Tlumačov dne 5.10.2015 na Státní pozemkový úřad se sídlem ve Zlíně žádost o vybudování polních cest v lokalitě „U Ořechu“ a v lokalitě „Hék“. Na základě pozdějších jednání zástupců obce Tlumačov a Státního pozemkového úřadu, jako investora stavby, bylo dále v souladu s pozemkovými úpravami dohodnuto vybudování záchytných mezí v lokalitách „Chrást“, Široký pod jámou“ a „Vršatce“.
V červnu letošního roku bylo zástupci Státního pozemkového úřadu ve Zlíně sděleno obci Tlumačov, že na realizaci požadovaných společných zařízení byly ze státního rozpočtu uvolněny finanční prostředky. Dále bylo sděleno, že Státní pozemkový úřad ve Zlíně, jako investor celé akce, bude v mezích příslušného zákona provádět výběr zhotovitele. Dne 24.8.2020 bylo vybranému zhotoviteli, kterým je společnost Ekostavby Brno, a.s., předáno staveniště s tím, že provádění prací bude zahájeno počátkem září 2020.
Dle smlouvy mezi investorem a zhotovitelem stavby budou polní cesty vybudovány v termínu do konce roku 2020 a záchytné meze pak budou realizovány na jaře roku 2021.

* Situace záchytných mezí – https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/Situace_zachytnych_mezi.pdf.
* Situace polní cesty – U ořecha – https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/Situace_polni_cesty_U_orecha.pdf.
* Situace polní cesty – Hék – https://www.tlumacov.cz/wp-content/uploads/2021/11/Situace_polni_cesty_Hek.pdf .