Domů » Zprávy » Oprava objektu č.p.65 na náměstí Komenského

Oprava objektu č.p.65 na náměstí Komenského

V zastupitelstvu schválených rozpočtech na roky 2016 až 2018 byly vyčleněny částky na opravu chátrajícího objektu č.p.65 (bývalá škola) na náměstí Komenského. Záměrem obce bylo vytvořit v prostorách objektu místo pro volnočasové aktivity širokého spektra občanů obce.

Opravy byly zahájeny již v červnu 2016 stavebními pracemi na „podřezání“ nosného zdiva a příček v objektu, a zamezení tak vzlínání zemní vlhkosti do těchto konstrukcí. Dalšími kroky v daném roce byly výměna oken v jednotlivých místnostech objektu a zajištění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci samotných oprav objektu.
Počátkem roku 2017 byly zahájeny přípravy k uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 65, Tlumačov“. Vybraným a schváleným zhotovitelem oprav uvedeného objektu se stala společnost HARKO s.r.o., se sídlem Trávník 140, Kroměříž. Dle smlouvy o dílo byla stavba zahájena na 1.6.2017. Průběh stavby probíhal dle stanoveného harmonogramu až do 22.8.2017, kdy došlo z důvodu nedbalosti pracovníka subdodavatelské firmy při provádění izolace ploché střechy přístavby sociálního zařízení k požáru stávající střechy staré budovy. Vlivem vyřizování pojistné události a následnému provádění kompletní výměny střešní konstrukce včetně střešní krytiny a oplechování, musel být smluvní termín pro dokončení celé stavby z původního data 31.10.2017 posunut na 30.4.2018.
K uvedenému datu 30.4.2018 byl opravený objekt předán zástupcům obce jako dokončená stavba. Celkové náklady na veškeré práce spojené se stavebními úpravami objektu č.p.65, jako jsou hydroizolační práce, výměna oken a dveří, vypracování projektové dokumentace, správní poplatky, stavební práce, administrace veřejné zakázky, výkon technického dozoru stavby, koordinace bezpečnosti práce, zaměření skutečného provedení stavby, analýzy vzorků pitné vody a dokončovací práce, byly za období 2016 – 2018 vyčísleny na částku ve výši cca 7.982.000,- Kč.
Další etapou vedoucí k zajištění následného provozu a využití této budovy bude doplnění jednotlivých místností o vybavení pro účely, pro které byly navrženy. Jedná se o místnosti pro interiérové dětské hřiště dětí ve věku od 3 do 10 let, pro různá cvičení, např. jógy nebo tai-či, pro školení a semináře, pro kroužek železničních modelářů, atrium, šatnu, technickou místnost a v neposlední řadě i místnosti sociálního zařízení.
Slavnostní otevření nově opraveného a vybaveného objektu bývalé „školy“ je plánováno na podzim letošního roku.