Domů » Zprávy » V Tlumačově máme kvalitní mateřskou školu.

V Tlumačově máme kvalitní mateřskou školu.

Toto ocenění jsme získali hodnocením České školní inspekce, která navštívila v měsíci březnu tohoto roku naši mateřskou školu, kde provedla třídenní inspekční činnost v oblasti řízení školy i výchovně vzdělávací činnosti s dětmi. Toto nejvyšší možné ohodnocení je pro nás odměnou za vykonanou práci a také závazkem do budoucna, abychom ve svém úsilí nepolevili a pracovali i nadále tak, abychom se mohli i nadále prezentovat jako kvalitní mateřská škola. (Inspekční zpráva je vyvěšena na našich webových stránkách skolka.tlumacov.cz, kde si můžete přečíst spoustu zajímavých informací o naší MŠ).

Školní rok 2016/17 je u konce, nastává čas odpočinku a dovolených, ale také hodnocení a bilancování uplynulého školního období. Mateřská škola Tlumačov funguje už druhý rok jako trojtřídní předškolní zařízení, do kterého dochází 74 dětí. Nejinak tomu bude i v příštím školním roce. Od 1. září 2017 odejde do školních lavic 25 předškoláků, stejný počet dětí je nahradí ve třídách mateřské školy, takže kapacita školy bude opět maximálně využita.

Dovolte mi, abych v krátkosti shrnula uplynulý školní rok a seznámila Vás a se školními akcemi, které jsme pro děti připravili. (Podrobné informace týkající se celého chodu MŠ jsou obsaženy ve výročních zprávách mateřské školy, které jsou dostupné na našich webových stránkách v sekci dokumenty, https://skolka.tlumacov.cz/ ).
Cílem naší mateřské školy je, aby se zde všechny děti cítily dobře a spokojeně. Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené aktivity. Děti se rozvíjejí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky, na které jsme kladly velký důraz i v letošním školním roce.
Nabízeli jsme tyto aktivity :
– Logopedickou prevenci – pomoc při vadách řeči a výslovnosti dětí
– Bezplatný kroužek angličtiny pro předškolní děti
– Maňásková, loutková, hraná divadla, kouzelnická a žonglérská představení, hudební produkce, karnevaly pro děti
– Zajišťovali jsme s dětmi programy na „Vítání občánků do života“
– Společně se ZŠ Tlumačov jsme pořádali sběr starého papíru
– 2x do roka společná tvoření rodičů s dětmi
– Ozdravné výjezdy do solné jeskyně do Otrokovic
– Vánoční besídku pro rodiče
– Společné vánoční posezení s rodiči se soutěží „O nejlepší linecké cukroví“
– Setkání s dětmi u vánočního stromečku se společnou nadílkou všem dětem
– Děti se prezentovaly krátkým programem při rozsvěcení vánočního stromečku na našem náměstíčku
– Společně s dětmi a rodiči jsme se zapojili do projektu : „Pomáháme opuštěným zvířátkům“
– Absolvovali jsme s dětmi plavecký kurz v Kroměříži
– Zorganizovali jsme nedělní výlet za pohádkou do Kroměříže na dětský muzikál „Sněhurka“
– Vyjeli jsme za Spejblem a Hurvínkem do Domu kultury v Kroměříži
– Hledali jsme poklad u fotbalového hřiště, po cestě jsme plnili jednoduché úkoly
– Navštívili jsme jarní dvorek se domácími zvířátky u Havelků
– Uspořádali jsme pro děti dva karnevaly se zábavným programem
– Ve všech třídách jsme s dětmi připravili besídku ke dni maminek s rozdáváním drobných dárečků
– Byli jsme na celodenním školním výletě v Buchlovicích a ve Starém Městě
– Pronajali jsme pro naše děti na školní zahradu dva skákací hrady (celodenní akce)
– Byli jsme v kině ve Zlatém jablku „Směs pohádek z večerníčků“
– Navštívili jsme 1. třídu základní školy, kde děti shlédly ukázkovou hodinu
– Za účasti rodičů a krátké prezentaci dětí jsme uspořádali loučení předškoláků se školkou, slavnostní dekorování dětí s rozdáváním prvního opravdového vysvědčení
– Zorganizovali jsme pro děti spaní v MŠ s návštěvou kina ve Zlíně, hrami ve zlínském parku, večerní lampionový průvod a následné nocování bez mámy a táty v MŠ

Pevně věříme, že jsme těmito aktivitami zpestřili celodenní vzdělávání dětí v mateřské škole, navázali jsme užší kontakt a spolupráci s rodiči, kteří nás celou dobu podporovali a byli nám vždy ochotni pomoci. O kladném hodnocení našich aktivit a vzdělávání dětí v naší mateřské škole svědčí také zpětná vazba ve formě vyplněných dotazníků ze stran rodičovské veřejnosti a především z hodnocení České školní inspekce.

Těšíme se na nový školní rok a na nově příchozí děti i rodiče a nezbývá než si přát, aby se jim v naší mateřské škole líbilo a aby byli u nás spokojeni.

Hana Janoštíková, ředitelka MŠ Tlumačov