Domů » Zprávy » Uběhlo 20 let od ničivých povodní v roce 1997

Uběhlo 20 let od ničivých povodní v roce 1997

Povodeň na Moravě a Odře proběhla v České republice zhruba v rozpětí mezi 5. a 29. červencem 1997. Tyto povodně, způsobené neobyčejně intenzivními srážkami, ničivě zasáhly především Moravu, Slezsko a východní Čechy. Během záplav v Česku zemřelo 49 osob a škody byly odhadnuty na 63 miliard korun.
Červencové záplavy roku 1997 kromě českého území těžce zasáhly také sousedící území Polska, Slovenska a Rakouska. Povodňová vlna z Odry se ničivě projevovala i na jejím dolním toku v úsecích polsko-německé hranice. Povodeň na Moravě a Odře se tak stala součástí katastrofy evropských rozměrů.

Kulturní a informační středisko, náměstí Komenského 170, připravilo výstavu fotografií z ničivých povodní v roce 1997 pod názvem: „Co voda vzala a dala“. Výstava je zpřístupněna v pracovní dny od 10.7. – 31.8.2017 (mimo pátek 7.7.2017) od 8 – 16 hodin.


Jak probíhala povodeň v naší obci přesně popsal před 10 lety tehdejší starosta Tlumačova, Ing. Jaroslav Ševela:

Připomeňme si několik významných okamžiků, které některé více a některé méně měly zásadní vliv na vznik a průběh povodně v obci Tlumačov:
– od 19. století postupně, intenzivně zejména počátkem 20. století realizována regulace koryta řeky Moravy s tím, že před regulací koryto řeky Moravy v úseku Kroměříž – Tlumačov měřilo 14,44 km a po zregulování jen 4,655 km !,
– ve dvacátých letech 20. století (1920-21) došlo při velké vodě k protržení levobřežní hráze řeky Moravy a voda se tak hnala prastarým řečištěm na Tlumačov,
– v prvních červencových dnech roku 1997 na severní Moravě intenzivně a vytrvale pršelo,
– v průběhu 4. – 6. července se silný a dlouhotrvající déšť vyskytoval i v lokalitě naší obce,
– 8. července – průtok v řece Moravě 690 m3/s.! Říčka Rusava vyplavila Záhlinické rybníky – zaplaveny první sklepy a suterény v Tlumačově – zejména v lokalitě u rybníčka,
– 9. července – čas 4.15 hod – protržení levobřežní hráze řeky Moravy v délce cca 140 m (obdoba z let 1920/21), štěrkoviště zaplaveno vodou z Moravy a trasou prastarého řečiště se valil proud vody na Tlumačov. Postupně jsou zaplavovány části či celé ulice Sportovní, Metlov, Dolní, Masarykova, Kvasická, Krátká a Mánesova. Začíná evakuace osob a zvířat. Vypnut elektrický proud – trafostanice a rozvaděče pod vodou,
– 10 července – v ulici Metlov padají první domky postavené z nepálených cihel –kotovic. Silnice I/55 neprůjezdná. Jediné dopravní spojení je na Machovou a z části na Kurovice. Přijíždí humanitární pomoc – plastové láhve s pitnou vodou a čerstvý chléb. Morava dosahuje maximálního průtoku – Kroměříž = 743 m3/s (obtížně měřitelné – některé odhady uvádějí až 1000m3/s!!!). Výška povodňové vody v ul. Metlov až 145 cm, fotbalové hřiště 215 cm, jižní část ul. Dolní 192 cm, ul. Kvasická – lokalita u rybníčku naměřena výška úctyhodných 234 cm!!!,
– od 15. července pozvolný pokles hladiny Moravy i vytvořených vodních lagun (souvislá vodní plocha od Otrokovic po Kroměříž – zadrženo zde cca 66 mil m3 povodňové vody. Návrat občanů do zaplavených domů, úklid obydlí a veřejných ploch.
– 17. – 18. července – na severní a střední Moravě opět nastupuje silný déšť. Průrva v levém břehu Moravy stále není opravena, přestože Povodí Moravy bylo několikrát urgováno. Tato skutečnost zvyšuje neklid a nervozitu v zasaženém území,
– od 22.7. – pokles hladin a postupný ústup velké vody s tím, že od 28.7. končí i činnost Okresní krizový štáb ve Zlíně.

Povodní bylo zasaženo a různou měrou poškozeno 138 rodinných domů, z čehož 21 domů bylo zdemolováno. Kromě škod na majetku obce Tlumačov (místní komunikace, kanalizace, demolice objektu Domu dětí a mládeže,…) byl významně postižen areál fotbalového hřiště (demolice kabin a nutná sanace fotbalové plochy) a dále byly postiženy areály vč. zásob firem Dura-line, Stodůlka, Agrotonz a Zemský hřebčinec.

Jsem přesvědčen, že povodeň z roku 1997 byla pro postižené občany těžkou životní zkouškou, v které si však mohli potvrdit řadu rčení, která lze charakterizovat jako nadčasová :
– „větru ani dešti neporučíme“ – příroda je živý organismus, který reaguje na násilné zásahy způsobené člověkem, někdy se zpožděním několika desítek let o to však silnějším způsobem. Téměř nikdo z nás si ještě ráno 8.července 1997 nedovedl představit ničivou sílu a rozsáhlost povodně, která příští den nastane,
– „poslouchejme rady otců svých“ – každé nové rozhodnutí musí vycházet a respektovat zkušenosti z minulosti ,
– „v nouzi poznáš přítele“ – přírodní katastrofa utlumila sousedské rozpory či rozdílné politické názory a vyvolala velkou vlnu solidarity a humanitární pomoci.

Povodeň z roku 1997 byla de facto jedním z hlavních impulsů pro zahájení intenzivních prací na přípravě dvou zásadních investičních akcí pro obec Tlumačov a to:
1. odkanalizování obce Tlumačov a odvedení kanalizačních vod na ČOV Otrokovice (dokončeno)
2. protipovodňová ochrana obce Tlumačov (ani po uplynutí 20 let není realizována)

I když se jedná na první pohled o různorodé a samostatné stavební akce, tak vzhledem k několika desítkám výustí kanalizace do přilehlých vodotečí (Mojeny, Hlavničky či Hajské příkopy) se jedná o akce úzce propojené a do značné míry na sobě závislé.


09.07.2007, Ing. Jaroslav Ševela (web Tlumačova)