Domů » Zprávy » Dětské hřiště v ul. U Trojice a pískoviště

Dětské hřiště v ul. U Trojice a pískoviště

Na základě množících se dotazů rodičů, kteří se svými dětmi navštěvují veřejné dětské hřiště v ul. U Trojice realizované v roce 2015, bych rád touto cestou vysvětlil absenci a problematiku umístění veřejného pískoviště v rámci tohoto hřiště.

V současnosti existují v obci Tlumačov 3 dětská hřiště s herními prvky, a to v ul. Sokolská, ul. Sportovní a ul. U Trojice, dále pak travnaté hřiště na minikopanou v ul. Zábraní a víceúčelová asfaltová hřiště v ul. Sokolská a ul. Sportovní. Všechny tyto veřejná hřiště jsou ve správě obce.
Pouze na jediném z dětských hřišť v ul. Sokolská bylo součástí jeho realizace i veřejné pískoviště. Rozhodnutí o zřízení pouze tohoto pískoviště bylo a je zcela logické. Jednalo se o stránku ekonomickou a zejména pak o stránku hygienickou.
Obecně jsou hřiště s veřejnými pískovišti pod drobnohledem krajských hygienických stanic v jednotlivých regionech, které je evidují v celostátní databázi. V souladu s příslušnými hygienickými normami provádí pracovníci hygienických stanic a zdravotních ústavů na pískovištích namátkové a další kontroly, včetně provádění laboratorních rozborů písku týkající se jeho mikrobiologického a parazitologického znečištění.
Údržba veřejného pískoviště, která spadá do povinností obce, znamená podle hygienických předpisů pravidelnou výměnu písku 1x ročně, 2x ročně jeho překopání a v neposlední řadě zabezpečení pískoviště ochrannou a prodyšnou sítí proti možnému znečištění výkaly volně se pohybujících psů a koček.
Dále se obecně mezi pravidelnou údržbu dětských hřišť řadí i pravidelné kontroly a prohlídky funkčnosti herních prvků, revize, nátěry konstrukcí, sečení a úprava okolí, výměna sítí, atd.
Ačkoliv se zaměstnanci obce snaží v rámci svých pracovních povinností a někdy i mimo ně, tj. mimo pracovní dobu, zabezpečit pískoviště dle hygienických požadavků, přesto se stává pravidlem, že zejména zakrytí pískoviště ochrannou a prodyšnou sítí není posledním návštěvníkem hřiště provedeno a může tak dojít ke znečištění písku.
V souhrnu jsou vynaložené roční finanční prostředky na zajištění provozuschopnosti stávajících dětských hřišť a pískoviště v obci nezanedbatelné.