Domů » Zprávy » Umísťování dětí do mateřské školy v Tlumačově – pohled starosty v širších souvislostech

Umísťování dětí do mateřské školy v Tlumačově – pohled starosty v širších souvislostech

Vážení spoluobčané,

v druhé polovině března 2014 probíhala v naší obci „Petice za navýšení počtu míst v Mateřské škole Tlumačov“. Jsem mile potěšen zájmem občanů o život v naší obci. Předpokládám, že si všichni podepsaní občané pečlivě přečetli i první stranu petice (viz. příloha č.1). K těmto požadavkům sděluji, že zastupitelstvo obce se touto problematikou zabývá již od podzimu roku 2013.

Na prosincovém jednání zastupitelstva obce pracovní skupina ve složení Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Michal Kuňák a Pavel Baďura předložila šest návrhů řešení: 1. Vytvoření jedné třídy v budově KIS Tlumačov (v místě dosavadní knihovny), 2. Vytvoření třídy místo družiny ve škole, 3. Dětská skupina, 4. Miniškolka, 5. Mateřská školka nová z kontejnerů, 6. Jedna třída propojením skladu učebnic a šatny. Pracovní skupina poté oznámila, že se nezabývala finanční rozvahou jednotlivých variant, neboť se domnívá, že jí to nepřísluší a závěrem oznámila ukončení činnosti.

Na únorovém jednání zastupitelstva obce byly předloženy návrhy, které byly projednány na pracovní schůzce zastupitelů dne 29.1.2014. Na tomto jednání, stejně tak jako na jednání zastupitelstva byly předloženy informace o demografickém vývoji v obci Tlumačov od roku 2000 s výhledem do roku 2020. Rovněž byly prezentovány výhody či nevýhody jednotlivých řešení. Jako ekonomicky nejvýhodnější pro naši obec a velmi operativní byl předložen návrh na finanční příspěvek na dopravu pro rodiče, jejichž dítě má trvalé bydliště v Tlumačově a nebylo přijato do MŠ Tlumačov z kapacitních důvodů a bylo přijato do jiné MŠ. Tento návrh se opíral o ověřené informace z MŠ Kvasice, která má volnou kapacitu a ještě dnes deklaruje 10 volných míst. Jako druhá varianta se jeví podpora provozu „mikroškolek“ a „miniškolek“, které by podle médií měly získat legislativní podporu do září 2014. Obě tyto varianty jsou velmi operativní, flexibilní a finančně výhodné pro obce, pro rodiče dětí a podporu zaměstnanosti v místě realizace. Jako nejzazší možnost s nejhoršími důsledky pro obecní rozpočet a vytváření dalších snad nezamýšlených problémů byl předložen návrh přestavby tělocvičny ve staré škole. K první variantě byl předložen protinávrh ve znění „Zastupitelstvo obce schvaluje umístění jedné třídy MŠ do budovy KIS Tlumačov“. Předložení takového návrhu je sice demokratické, lze jej však označit za nekoncepční, neboť řeší problém tím, že vytváří problém nový, respektive neřeší umístění knihovny a nemá žádnou ekonomickou rozvahu. Pro dokreslení časových souvislostí uvádím, že o umístění Mateřské školy Tlumačov do budovy Základní školy Tlumačov rozhodlo zastupitelstvo již v roce 2001 a 2002, v roce 2004 rozhodlo zastupitelstvo o zřízení Kulturního a informačního střediska, včetně umístění knihovny v této budově.

Tato problematika je jistě široká a má své historické i aktuální souvislosti. Vždy, když je předkládán materiál investičního charakteru na jednání zastupitelstva či rady, musí z něj být jasné, co chceme, kdy to chceme a za kolik to chceme. Nemůžeme přece rozhodovat „ať to stojí, co to stojí“. Domnívám se, že problémem není počet míst v mateřské škole, ale v umísťování dětí. Řešením nemusí být nutně investiční akce, která bude splňovat přísné hygienické požadavky, bude časově náročná, neboť je nutná projektová příprava, řešení stavebního povolení a v neposlední řadě je nutné počítat i se stavební činností. Podle hrubých odhadů lze očekávat investici v rozsahu minimálně okolo 1,2 mil. Kč a pravidelné roční náklady cca 200 tis. Kč. Mohlo by se stát, že než bude dílo realizováno, poklesne demografická křivka a zůstane nám v lepším případě z poloviny zaplněná nová třída, v horším případě třída prázdná a pak je nutné se zcela otevřeně bavit o zmařené investici.
Zákon ukládá obci v oblasti přenesené působnosti dle §179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Tuto povinnost plníme. Děti, které nebyly přijaty, jsou zpravidla tříleté (počet těchto dětí od školního roku 2005/2006 zobrazuje přiložená tabulka).

tabulka


Z dlouhodobého pohledu obec Tlumačov v roce 2013 zpracovávala program rozvoje obce, který je po územním plánu druhým nejdůležitějším rozvojovým dokumentem. Na jeho tvorbě se podíleli mnozí zastupitelé a tento program byl schválen zastupitelstvem v červnu 2013 a nevyplynula z něj priorita, která by zajišťovala rozšíření mateřské školy. Z krátkodobého, respektive ročního plánování je jedním z nejdůležitějších dokumentů rozpočet obce na rok 2014, ale ani v něm není definována částka na investici tohoto rozsahu.

Obecní úřad naplňoval rozhodnutí zastupitelstva a rady a jako priority byly stanoveny akce, na které je možno získat dotační prostředky a generální oprava střechy ZŠ Tlumačov. Ke každé dotaci je nutné počítat se spolufinancováním, tedy s finančními prostředky obce. Považuji za velmi nehospodárné, že bychom odmítli realizovat akceptované projekty a tím ve skutečnosti odmítli i předpokládanou dotaci. Takový krok bych považoval za maření úsilí zastupitelstva i rady, znehodnocování již vložených peněz, které byly vynaloženy na projektovou přípravu, a ve svých důsledcích za ochuzení všech občanů. V dlouhodobé perspektivě usiluje obec Tlumačov také o vybudování protipovodňové ochrany obce, ta je nezbytná především pro občany, kteří mají osobní zkušenost s povodní. Nelze nic předjímat, ale při současném principu poskytování dotací lze očekávat, že se obec Tlumačov bude alespoň částečně spolupodílet na finančním krytí této investice. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici v rozsahu cca 100 mil. Kč, je zřejmé, že pokud by byla spoluúčast jen jedno procento, vyjádřeno penězi je to 1 mil. Kč. Realizace takového díla by byla přínosem pro všechny občany a jejich nemovitosti, pro další rozvoj obce a zvyšování hodnoty a kvality života. Protipovodňová hráz představuje nepřímé zhodnocení majetku, ale především dodává klid při mimořádných povodňových situacích.

Měli bychom k řešení problémů přistupovat s péčí řádného hospodáře, moudrostí a prozíravostí. Dovedu si představit příspěvek na dopravu pro rodiče, který by kryl skutečné náklady (cca 900,-Kč/měsíc/dítě) s tím, že od nástupu by byla poskytnuta záloha na první kvartál a následně by již probíhala výplata příspěvku po uskutečněném kvartálu. Rovněž si dovedu představit finanční podporu při startu nové mikroškolky či miniškolky a příspěvek na dítě ve stejné míře jaký je příspěvek na dítě, které je umístěné v MŠ. Pokud se najde nějaká kompetentní maminka či skupinka maminek, může to být nové řešení této problematiky třeba se zaměřením na výuku angličtiny, hudební a taneční výchovu, nebo s výtvarným či enviromentálním zaměřením. Věřím, že by se našel i oboustranně přijatelný způsob stravování či využívání dětských hřišť. Zároveň bych rád znovu požádal rodiče a ostatní občany, kteří zatím nemají trvalé bydliště na území naší obce, ale bydlí v ní nebo plánují bydlení, a tedy počítají i se školním vzděláním svých dětí či vnuků, aby tímto krokem, že se přihlásí k trvalému bydlení v Tlumačově, vyjádřili podporu života v naší obci. Tímto krokem přímo pomohou obecnímu rozpočtu, pro který jsou sdílené daně fyzických osob významným zdrojem příjmu do obecního rozpočtu.

Svoboda a demokracie nám nabízí široké možnosti a záleží jen na nás, jak s nimi naložíme a jak je využijeme. Ke svobodě a demokracii neodmyslitelně patří také zodpovědnost, která předchází každému rozhodnutí při nakládání se svěřeným majetkem i finančními prostředky.

Ing. Antonín Jonášek, starosta