Domů » Zprávy » Odkanalizování obce Tlumačov – 2 roky od kolaudace

Odkanalizování obce Tlumačov – 2 roky od kolaudace

Dne 16.11.2013 uplynuly již 2 roky od kolaudace poslední – III. etapy projektu „Odkanalizování obce Tlumačov“.

V návaznosti na tuto skutečnost chci tímto článkem opět připomenout všem vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Tlumačov na Moravě zákonnou povinnost vyplývající z § 18 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, tj.:
„v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem“.

Z tohoto ustanovení zákona též vyplývá, že vlastníci nemovitostí, kteří mají septiky nebo jímky na vyvážení, nesmí vypouštět, respektive přečerpávat z těchto zařízení do veřejné kanalizace usazenou tuhou složku odpadních vod!!! Tuto složku je nutné likvidovat v souladu se zákonem o odpadech formou přímého vývozu na čistírnu odpadních vod prostřednictvím oprávněné a specializované firmy.

Vzhledem k tomu, že připojení každé nemovitosti je svým způsobem specifické, uvádím varianty, jak je možné postupovat při přepojování kanalizačních přípojek nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu bez předčištění.

Varianta I. – nemovitost má septik a uzavřenou smlouvu s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. (dále jen MOVO a.s.) na odvádění odpadních vod – jde o největší část připojených nemovitostí.
Tuto variantu lze stavebně řešit dvěma způsoby:

1. Propojení přívodního a vývodního potrubí v septiku
a) vyčerpat a vyčistit septik
b) vyčerpané odpadní vody vyvézt k likvidaci na čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) do Otrokovic
c) betonovou konstrukci stropu a části stěn septiku vybourat pod úroveň terénu a vybouraný materiál použít na zásyp septiku
d) propojit přívodní a vývodní potrubí v septiku potrubím PVC dle zjištěného profilu
e) potrubí uložit na pískové lože tl. 12 cm a obsypat pískem do výšky 30 cm nad horní hranu potrubí
f) postupně s obsypem kanalizačního potrubí dosypat zeminou zbylou část septiku
g) provést terénní úpravy
h) z provedené akce pořídit fotodokumentaci
i) MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad písemně sdělit provedenou změnu včetně zaslání fotodokumentace (bude uloženo v archivu stavebního úřadu)

2. Rekonstrukce kanalizační přípojky na pozemku vlastníka nemovitosti ve stávající trase
a) počáteční postup shodný jako u způsobu 1. viz body a) až c)
b) následně provést výměnu potrubí kanalizační přípojky v celé délce původní trasy na pozemku vlastníka nemovitosti včetně napojení na stávající přípojku kanalizace na pozemku obce Tlumačov – veřejné prostranství, která nebude rekonstruována
c) následující postup shodný jako u způsobu 1. viz body e) až i)

V případě rekonstrukce kanalizační přípojky mimo její původní trasu na pozemku vlastníka nemovitosti nebo v pozemku obce Tlumačov na veřejném prostranství je nutné požádat o vydání povolení k provedení rekonstrukce MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad.

Varianta II. – nemovitost má čistírnu odpadních vod a uzavřenou smlouvu s MOVO a.s. na odvádění odpadních:
a) zpracovat vyhláškou předepsanou projektovou dokumentaci ke správnímu řízení na zrušení ČOV
b) požádat MÚ Otrokovice, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství o zrušení ČOV
c) po vydání rozhodnutí o povolení zrušení ČOV je postup shodný dle varianty I. způsob 1. viz body a) až i) s tím, že technologie a plastová část ČOV musí být likvidována v souladu se zákonem o odpadech

Varianta III. – novostavba a stávající nemovitost, která není napojena kanalizaci (nemovitost má septik s trativodem nebo jímku na vyvážení)
Tuto variantu je nutné řešit jako novou kanalizační přípojku, která bude povolena ve správním řízení MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad (projektová dokumentace, povolení, realizace, kolaudace).
K napojení nové kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu a uzavření smlouvy s MOVO a.s. je nutné dodat tyto dokumenty:
– povolení stavebního úřadu
– projektovou dokumentaci přípojky (podléhá schválení MOVO, a.s.)
– list vlastnický (ne starší než 1 rok)
– stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci

Norma pro kanalizační přípojky ČSN 756101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ (norma se vztahuje i na novou část kanalizační přípojky – větev, která ruší septik a napojuje se zpět na stávající kanalizační přípojku připojenou během stavby odkanalizování obce Tlumačov) stanovuje:
– každá nemovitost má mít 1 kanalizační přípojku (výjimky pouze za souhlasu MOVO, a.s.)
– minimální dimenze (průměr) přípojky je DN 150 mm
– zpravidla se dává DN 200 (větší dimenze ne)
– minimální sklon přípojky – DN 200 je 10 ‰ (= 1 cm na 1 m)
– DN 150 je 20 ‰ (= 2 cm na 1 m)
– maximální sklon přípojky je 400 ‰ (= 40 cm na 1 m)
– materiál přípojky – doporučuje se kanalizační PVC hladké nebo korugované, příp. polypropylen (PP) s minimální únosností SN 4
– území nad přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné ani osazené stromy
– přístupnost přípojek se zajišťuje vstupními revizními šachtami (DN 400 – DN 600) nebo čisticími kusy.
– umístění šachty se doporučuje na hranici pozemku (za oplocením – na stavebním pozemku), aby byla zajištěna přístupnost pro čištění z veřejné komunikace
– napojování nových přípojek na kanalizaci pro veřejnou potřebu se upřednostňuje do stávající revizní šachty, vyjímečně napřímo (výřezem nebo útesem)

Pokud byla během stavby stávající dešťová přípojka přepojena do nové kanalizace, lze splaškové vody z domu do této původně dešťové přípojky napojit novou větví za těchto podmínek:
– prověření technického stavu přípojky – vodotěsnost, dostatečná dimenze a sklon oprávněnou osobou. Dostatečnou dimenzi a sklon lze konzultovat u MOVO, a.s. na mailu: dockal@smv.cz.
– zpracování jednoduché projektové dokumentace (technická zpráva, situace s vyznačením stávající dešťové přípojky a nové splaškové větve, příp. i výškové uspořádání).
Tuto dokumentaci je nutno předložit k odsouhlasení na zákaznickém centru MOVO, a.s. ve Zlíně – Loukách a zde také vyplnit zbývající doklady:
– žádost o zřízení kanalizační přípojky
– smlouva o odvádění odpadních vod
Nutno dále dodat:
– list vlastnický (ne starší než 1 rok)
– stav vodoměru k datu napojení na kanalizaci

Pokud potřebujete doplňující či vysvětlující informace k napojení nemovitosti na kanalizaci, můžete v úředních dnech osobně navštívit nebo telefonicky kontaktovat následující úřady a organizace:
MÚ Otrokovice, odbor stavební úřad 577 680 215
MÚ Otrokovice, odbor životního prostředí, odd.vodního hospodářství 577 680 417
Obecní úřad Tlumačov, odd.výstavby a majetku 577 929 030, 723 958 025
společnost MOVO, a.s. ve Zlíně – Loukách 577 124 111,
případně využít e-maily MOVO a.s.:
– ve věci smluv: safarikova@smv.cz,
– ve věci technických záležitostí u přípojek: dockal@smv.cz,

nebo navštívit Zákaznické centrum společnosti MOVO a.s.:
PO a ST 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
PÁ 8.00 – 12.00