Domů » Zprávy » Ohlédnutí za rozpočtem 2013 a investičními akcemi

Ohlédnutí za rozpočtem 2013 a investičními akcemi

Přestože do konce letošního roku zbývají ještě dva měsíce, probíhá již nyní příprava rozpočtu na rok 2014. Rozpočet je vždy do jisté míry milník, neboť nás nutí k ohlédnutí za končícím rokem a provedení rekapitulace, co se podařilo zrealizovat, a tím pádem i zafinancovat. Letošní investice si dovolím charakterizovat rčením „krůček po krůčku“. Jsou realizovány dvě velké investiční akce a celkem hodně menších investičních akcí, které v celkovém součtu představují z rozpočtu pro rok 2013 částku 5 187 000 Kč.

Rok jsme odstartovali pořízením nové dieselové sekačky se zvýšeným výkonem a kvalitnější hydraulikou s celkovými náklady cca 302 tis. Kč.
Následovaly akce v bytovém domě na ul. Jana Žižky č. p. 630, který je v majetku obce. Během letních měsíců byla kompletně vyměněna elektroinstalace v rozsahu 338 tis. Kč, rovněž proběhla výměna topných těles v celém domě v rozsahu 139 tis. Kč.
Od června 2013 je v běhu akce s názvem „Úspora energie budovy DPS Tlumačov“, což představuje celkové zateplení „pečováku“ a ukončení stavebních prací je plánováno do 29. listopadu 2013. Celkové náklady jsou 3 783 tis. Kč z toho kofinancování obce 1 807 tis. Kč. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí.
Druhý velký projekt, který má stejný druh financování, je „Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Tlumačov“. V současné době je v běhu dodání nákladního automobilu s kontejnery. Předpokládané náklady jsou 2 234 tis. Kč z toho náklady obce 229 tis. Kč.
V červnu byla dokončena celková digitalizace místního rozhlasu v částce 553 121 Kč. Přímá dotace Zlínského kraje činila 280 000 Kč.
Během letních měsíců byla ve staré budově Základní školy Tlumačov instalována regulace topení v rozsahu 234 tis. Kč, která umožňuje vytápění jednotlivých učeben školy a DDM podle daného rozvrhu, a není nutné tedy vytápět celou budovy v době, kdy nejsou jednotlivé učebny obsazeny.
Letos proběhla také rekonstrukce budovy OÚ. Nejprve v srpnu došlo k osamostatnění vytápění ve dvou bytových jednotkách, které jsou v budově za 289 tis. Kč. Následně v září byla stará hliníková elektroinstalace nahrazena novými měděnými vodiči a celkově byla zmodernizována elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů. Proběhlo vymalování a pokládka nových podlahovin. Celkově tyto náklady dosáhly částky cca 612 tis Kč. Nyní proběhlo také výběrové řízení na dodávku nového serveru a doplňujících prvků v ceně cca 100.000 Kč.
V průběhu měsíce září proběhlo přepojení splaškové kanalizace v objektech DPS a OÚ v celkových nákladech 115 tis. Kč. Tímto krokem byly přepojeny objekty v majetku obce na jednotnou kanalizaci ukončenou na ČOV Otrokovice.
Koncem loňského roku rozhodlo ZO o odstranění stavby dočasného ubytování č.p. 209 na ul. Sportovní. Jelikož o tuto budovu neměl nikdo zájem, bylo rozhodnuto, že konstrukční prvky (buňky) budou využity odd. zeleně a údržby obce. V rámci rekonstrukce dílen byla vypracována projektová dokumentace změny stavby před dokončením na realizaci přístřešků v technickém areálu obce na ul. Zábraní. Nyní je již budova „209“ rozebrána, instalována na nové místo a po zastřešení poslouží pro uložení mechanizace, či jako přístřešky pro palivové dříví.
Koncem června byla dokončena oprava odvodnění místní komunikace Skály pod mostem tratě ČD v nákladu cca 60 tis. Kč. Začátkem října proběhla oprava povrchu místní komunikace na ul. Krátká v celkových nákladech cca 312 tis. Kč.
Přitom všem probíhala také projektová příprava na akce: Úspora energie budovy zdravotního střediska Tlumačov, Regionální biokoridor v k.ú. Tlumačov a Rozšíření sběrného dvora obce Tlumačov z OPŽP. První dvě žádosti jsou již podány, třetí finalizuje. Projekčně jsme již připraveni a proběhlo i výběrové řízení na zhotovitele zpevněných ploch v ul. Metlov v rozsahu asi 150 m2.
V běhu je rozsáhlá příprava na celkovou opravu střechy základní školy. Při této akci dojde ke statickému posílení střešní konstrukce a nevyhovující bonský šindel, který je zdrojem častého zatékání do půdního prostoru školy, bude nahrazen klasickou střešní taškou. Projekční přípravy probíhají také na opravu chodníku podél silnice I/55. Jedná se o úseky v ul. Masarykova a ul. Dolní. Pokud bude náš projekt akceptován Státním fondem dopravní infrastruktury, lze očekávat na tuto akci rovněž finanční dotaci a realizaci v příštím roce.

Snahou obecního úřadu bylo efektivně využívat prostředky obce a na akce, kde je možné získat dotaci, uskutečnit maximální možnou přípravu. Jak budeme úspěšní, ukáže čas, přesto si dovolím tvrdit, že se letos udělalo kus užitečné práce.