Domů » Zprávy » Upozornění na novelizaci prováděcí vyhlášky o kácení stromů.

Upozornění na novelizaci prováděcí vyhlášky o kácení stromů.

Od 15. července 2013 vstupuje v platnost novelizace vyhlášky o zákonných podmínkách pro kácení dřevin rostoucích mimo les, tato vyhláška byla publikována ve sbírce zákonů číslo 189/2013.

Zásadní změnou oproti doposud platným zákonným podmínkám je skutečnost, že od účinnosti vyhlášky nebude třeba povolení ke kácení dřevin v zahradách, přičemž se zahradou rozumí pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocen a nepřístupný veřejnosti.
Zahradou se v daném případě rozumí pozemek související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.