Domů » Zprávy » Územní plán Tlumačov

Územní plán Tlumačov

Od nového roku má Tlumačov nový územní plán. Jeho realizace trvala tři roky.

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zadání Územního plánu Tlumačov pod usnesením č.Z8/24/12/09, jako závazný podklad pro zpracování územního plánu již 16. 12. 2009. Návrh Územního plánu Tlumačov byl zpracováván v souladu se schváleným zadáním a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Územní plán Tlumačov byl schválen níže uvedeným usnesením na jednání zastupitelstva obce dne 12.12.2012 a vstoupil v platnost 28.12.2012
Usnesení Z8/16/12/12
* Zastupitelstvo obce Tlumačov podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) konstatuje ověření, že Územní plán Tlumačov není v rozporu s:
• Politikou územního rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády č. 929 dne 20. 7. 2009 zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 270/2009,
• Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 05. 10. 2012,
• stanovisky dotčených orgánů,
• stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje.
* Zastupitelstvo obce Tlumačov rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy, v bodu 5.
* Zastupitelstvo obce Tlumačov dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, ve spojení s částí šestou – § 171 a násl. správního řádu, podle § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává opatřením obecné povahy Územní plán Tlumačov.
* Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí, že nabytím účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2012 se ruší Územní plán sídelního útvaru Tlumačov schválený obecním zastupitelstvem Tlumačov dne 21. 09. 1998 včetně všech jeho pozdějších změn a regulačního plánu.

Obec Tlumačov tak naplňuje ustanovení § 188 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s tím, že platná územně plánovací dokumentace obce Tlumačov musí být nahrazena novým územním plánem v termínu do 31.12.2015, jinak územní plán schválený před 1. lednem 2007 pozbývá platnosti.
Projekt zpracování návrhu územního plánu Tlumačov realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.
Celková plocha řešená územním plánem je 15,52 km2.
Celkové výdaje projektu včetně DPH činí 924.000,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 684.000,- Kč
Financování probíhalo z prostředků státního rozpočtu v částce 102.600,- Kč, prostředků EU v částce 581.400,- Kč a zbylou část prostředků uhradila obec.
Údaje o Územním plánu Tlumačov jsou zveřejněny na adrese www.otrokovice.cz v sekci dokumenty města-územní plán.
Údaje o Územním plánu Tlumačov najdete rovněž na stránkách obce
www.tlumacov.cz/ou/uzemni-plan-obce-tlumacov.php