Domů » Zprávy » Obec Tlumačov zpracovává rozvojový dokument

Obec Tlumačov zpracovává rozvojový dokument

Obec Tlumačov v současné době nemá žádnou komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení obce při rozhodování o klíčových otázkách jeho rozvoje zcela nezbytná. Z tohoto důvodu využívá možnosti, že byla zařazena do pilotního programu zpracování metodiky tvorby Programu rozvoje obce. Nositelem tohoto grantu je ministerstvo pro místní rozvoj. Pilotní program je financován z prostředků Evropské unie.

Zpracování strategického plánu, jako základního plánovacího dokumentu obce, je zakotveného v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a je důležitý zejména z důvodů potřeby praktického podkladu pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce a efektivní realizaci rozvojových aktivit, pro úspěšné čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie a dále z důvodu potřeby získání relevantních podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce v základních otázkách rozvoje obce ve všech jejích oblastech.
Proces jeho tvorby je rozdělen do několika fází. Nejdříve bude zpracována analytická část, zahrnující charakteristiku, popis a rozbor stavu jednotlivých oblastí života obce, přičemž bude kladen důraz na zachycení hlavních současných problémů obce s vyhodnocením jejich příčin.
Následně budou formulovány závěry z analytické části a v návrhové části stanoveny skutečnosti, jichž má být dosaženo realizací programu, a určena opatření, která povedou k naplnění cílů včetně časového harmonogramu a financí.
Pro zpracování tohoto dokumentu budou vytvořeny pracovní skupiny, jejímiž členy jsou pracovníci obecního úřadu a také členové zastupitelstva obce. S konečnou podobou dokumentu bude veřejnost seznámena při veřejném projednání ještě před jeho zařazením na program Zastupitelstva obce Tlumačov.
V průběhu pořizování strategického plánu bude provedeno dotazníkové šetření názorů, poznatků a návrhů, setkání s veřejností a další terénní šetření v rámci jednotlivých pracovních skupin. Občané budou seznamováni o průběhu jeho pořizování prostřednictvím Tlumačovských novinek a také průběžně na webových stránkách obce Tlumačova.