Domů » Zprávy » Použité zářivky do popelnice nepatří

Použité zářivky do popelnice nepatří

Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané Tlumačova mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Zábraní 879.

Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny.

Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. „Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochranně životního prostředí “.

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Tlumačov uzavřela s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora v ulici Zábraní umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod).

EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím obec Tlumačov ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Obec Tlumačov tyto peníze investuje do rekonstrukce sběrného dvoru v Technickém areálu Obce Tlumačov a také do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně, budování nových sběrných míst a neposlední řadě nákup nových kontejnerů na tento tříděný odpad.