Domů » Zprávy » Územní plán Tlumačov

Územní plán Tlumačov

Již 16. 12. 2009 schválilo Zastupitelstvo obce Tlumačov zadání Územního plánu Tlumačov pod usnesením č.Z8/24/12/09, jako závazný podklad pro zpracování územního plánu.

Návrh Územního plánu Tlumačov je zpracováván v souladu se schváleným zadáním a přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Základním důvodem pro pořízení nového Územního plánu Tlumačova je potřeba obce mít aktuální dokument usměrňující výstavbu v obci, jenž nahradí stávající Územní plán sídelního útvaru obce Tlumačov, který je v platnosti od září 1998, tj. téměř 14 let!
Současně, tak Obec Tlumačov reaguje na ustanovení § 188 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s tím, že platná územně plánovací dokumentace obce Tlumačov musí být nahrazena novým územním plánem v termínu do 31.12.2015, jinak územní plán schválený před 1. lednem 2007 pozbývá platnosti.
Projekt zpracování návrhu územního plánu Tlumačov realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.
Celková plocha řešená územním plánem je 15,52 km2.
Návrh územního plánu bude zpracován v termínu do 31.12.2012.
Celkové výdaje projektu činí 720.000,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 684.000,- Kč
Financování probíhá z prostředků státního rozpočtu v částce 102.600,- Kč, prostředků EU v částce 581.400,- Kč a prostředků obce v částce 36.000,- Kč.