Domů » Zprávy » Finanční arbitr – informace pro občany

Finanční arbitr – informace pro občany

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování.

Proto vám přinášíme informaci o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.

Kdo je finanční arbitr ?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu v, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na návrh ministra financí.

Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele)(viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. E-mail: arbitr@finarbitr.cz.
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář www.finarbitr.cz

Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.

Kde se dozvím více?
Úřední hodiny
Pondělí – 08:30 – 15:30 hod.
Úterý – 08:30 – 15:30 hod.
Středa – 08:30 – 15:30 hod.
Čtvrtek – 08:30 – 15:30 hod.
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.

Kontakt
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 11000
telefon: 257 042 094
fax: 257 042 089
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka www.financniarbitr.cz
facebook www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x