Domů » Zprávy » Informace poplatníkům k dani z nemovitostí od 1.1.2012

Informace poplatníkům k dani z nemovitostí od 1.1.2012

Finanční úřad v Otrokovicích upozorňuje poplatníky daně z nemovitostí na blížící se termín pro podání nového daňového přiznání, kterým je 31.leden. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31.ledna, pokud se nově stal vlastníkem nemovitostí anebo v případě, že u něj oproti předchozímu zdaňovacímu období došlo ke změně (např. darování, dědění, prodeji či koupi dalších nemovitostí, změně výměry či druhu pozemku nebo stavby, vzniku nové stavby apod.).

Nově jsou letošním rokem zdaňovány zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní, kdy sazba daně u zpevněných ploch pozemků sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství činí 1 Kč/ m2 a u zpevněných ploch pozemků sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost činí 5 Kč/ m2. Jedná se o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jejichž povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Poplatníci, kterým v letošním roce vznikl tento nový předmět daně (zpevněné plochy pozemků k podnikatelské činnosti), jsou povinni podat na zdaňovací období roku 2012 nové či dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí. Vlastníků zpevněných ploch pozemků, které neslouží podnikatelské činnosti, se tato změna ani povinnost podat daňové přiznání netýká.
Pokud poplatník nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem, přičemž výše pokuty bude činit vždy minimálně 500 Kč, pokud nebude vypočtená částka pokuty vyšší. Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Splatnost daně z nemovitostí zůstává stejná jako v předchozích letech, tj.
pro poplatníky, jejichž daňová povinnost nepřesáhne 5 000,-Kč k 31.květnu
a pokud jejich daňová povinnost vyšší, pak ve dvou splátkách k 31.květnu a k 30.listopadu,
pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb k 31.srpnu a k 30. listopadu.

Před splatností této daně budou poplatníkům zaslány k úhradě složenky.

Daňovou povinnost lze uhradit také bankovním převodem anebo na pokladně finančního úřadu.

Obec Tlumačov upozorňuje na skutečnost, že v roce 2008 proběhla komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tlumačov na Moravě, tzv. digitalizace pozemků ve východní části katastrálního území obce Tlumačov (viz. přiložený snímek). Obecně se dá říci, že kdo vlastní pozemek v této části katastru, vznikla mu povinnost jakožto vlastníkovi pozemku hradit pozemkovou daň. Do této doby platil daň z pozemků nájemce. Změnu daně z nemovitostí, přesněji změnu pozemkové daně je nutné nahlásit na finančním úřadě v Otrokovicích do konce ledna.

Dokument ke stažení – Informace k dani z nemovitosti 2012