Domů » Zprávy » Slavnostně prožitá neděle

Slavnostně prožitá neděle

V tomto roce si Obec Tlumačov připomíná uplynutí 870 let od prvního písemného záznamu o obci a Základní škola Tlumačov slaví své 100leté výročí otevření nové měšťanské školy. Pozvání na slavnostní den, 9. října 2011, přijalo mnoho hostí, mezi nimi i naši přátelé z družební obce Ďanová v čele s paní starostkou Kristínou Adamišovou.

Slavnostní neděle začala v 10 hodin mší svatou v kostele sv. Martina, které se zúčastnil generální vikář Mons. Josef Nuzík z olomouckého arcibiskupství.
V 11 hodin pak začala prohlídka školy s doprovodným programem pro pozvané hosty. Těmi byli převážně bývalí zaměstnanci školy. Všichni si během prohlídky mohli prohlédnout výstavu výtvarných a rukodělných prací žáků a výstavku historických fotografií a dokumentů školy. Také zde proběhla i ukázka, jak se učilo dříve a dnešní interaktivní vyučování. Následovalo kulturní vystoupení žáků, slavnostní projevy ředitele školy Mgr. Roberta Podlase a starosty obce Ing. Antonína Jonáška. Ten také předal řediteli symbolický klíč od školy s pamětními plaketami. Poté proběhl slavnostní oběd a neformální přátelské posezení při kávě a zákusku.
Odpoledne, od 15 hodin, se uskutečnil v sále Kulturního a informačního střediska koncert vážné hudby Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž. Zazněl Koncert pro violoncello a orchestr od Josepha Haydna, sonáta A-dur od Césara Francka a hudební fantazie na motivy opery Carmen. Na violoncello hrál Kamil Žvak, na housle Václav Křivánek, na klavír Ondřej a Katarína Hubáčkovi.
V úvodu slavnostního odpoledne přečetl starosta obce zdravici s blahopřáním od hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Na programu bylo i předání Ceny obce Tlumačov a Čestného občanství obce Tlumačov, které udělilo na svém zasedání 15. června 2011 Zastupitelstvo obce.
Cena obce Tlumačov je udělována fyzickým nebo právnickým osobám nebo kolektivům bez právní subjektivity za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně společenské nebo sportovní oblasti činnosti nebo za zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, historických nebo kulturních hodnot obce Tlumačov. Letos zastupitelstvo obce udělilo Cenu obce Tlumačov paní Blaženě Čablové, dlouholeté pracovnici ve zdravotnictví v Tlumačově. Paní Čablová zasvětila svůj profesní život práci a pomoci tlumačovským občanům. Stále navštěvuje pacienty upoutané na lůžko a podporuje jejich příbuzné. Za neúnavnost a obětavost jí patří náš obdiv a naše úcta. Paní Blažena Čablová byla v době předání ceny hospitalizována v nemocnici, cenu si převezme dodatečně.
Při příležitosti letošního výročí školy byla udělana dvě Čestná občanství obce Tlumačov, a to panu Františku Uličnému a Mgr. Jiřině Rýdlové in memoriam. Čestné občanství obce Tlumačov lze udělit pouze fyzické osobě jako výraz ocenění mimořádných zásluh o obec Tlumačov nebo jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž dílo a životní působení mají úzký vztah k obci Tlumačov.
Před předání ocenění panu Uličnému krátce pohovořil o jeho životě Ing. Jan Rýdel, místostarosta obce. Čestné občanství obce Tlumačov bylo uděleno panu Františku Uličnému za zásluhy v oblasti školství, přímočarý přístup k žákům, jeho celoživotní angažovanost ve školní i mimoškolní činnosti.
Čestné občanství bylo také uděleno paní Mgr. Jiřině Rýdlové in memoriam. Na svoji pedagogickou kolegyni hezky zavzpomínal ředitel ZŠ Tlumačov Mgr. R. Podlas. Mnozí z nás se neubránili dojetí. Starosta obce předal nejvyšší ocenění Obce Tlumačov dceři paní Rýdlové, Ing. Haně Bosch. Čestné občanství bylo uděleno paní Rýdlové za celoživotní angažovanost ve školství, jako vynikající pedagog, obětavá výchovná poradkyně. Za vedení kroniky a přínos v oblasti kultury.
Na závěr slavnostního odpoledne zazněly poslední tóny koncertu, rodinní příslušníci i hosté se podepsali do pamětních knih a přijali pozvání na malé pohoštění.
I přes sychravé počasí panovala v sále hřejivá nálada. Bylo to jistě díky krásnému koncertu vážné hudby a společnosti lidí s dobrým srdcem. Ze srdce blahopřejeme všem oceněným.

Fotografie v galerii – Slavnostní neděle k výročí obce a školy.