Domů » Zprávy » Tlumačovská radnice v roce 2010

Tlumačovská radnice v roce 2010

Pravidelná zpráva se souhrnem nejdůležitějších informací z tlumačovské radnice za rok 2010.

V říjnu r. 2010 se uskutečnily volby do orgánů samosprávy pro volební období 2010 – 2014.

Rada obce pracuje ve složení:
starosta ing. Antonín Jonášek, místostarosta ing. Jan Rýdel, členové rady – Mgr. František Kel, Mgr. Rajmund Huráň, Dr. Vojtěch Drbal

Obecní úřad pracuje ve složení – starosta, místostarosta, tajemnice a další zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.

Součástí organizační struktury jsou organizační složky – Kulturní a informační středisko a Jednotka sboru dobrovolných hasičů, příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola.

Oddělení sociálně-správní:

dělí se na dva úseky a to evidenčně správní a úsek sociální.

– Úsek evidenčně správní

Správní řízení:

Tlumačovská radnice v roce 2010

Na úseku evidence obyvatel bylo řešeno celkem 17 případů návrhů na zrušení údaje o trvalém pobytu. Všem návrhům bylo vyhověno, proto byl všem 17 občanům zrušen trvalý pobyt na původní adrese a byla jim přidělena úřední adresa dle zákona č. 133/2000 Sb. K žádnému rozhodnutí nebylo podáno odvolání.K 31.12.2010 je na úřední adrese přihlášeno celkem 81 občanů.

– Úsek sociální

K 31.12.2010 je vedeno celkem 10 žádostí o umístění v DPS.

Oddělení výstavby a majetku

– úsek stavební

Vr. 2010 pokračovala výstavba odkanalizování obce III. etapa. Provedlo se několik menších akcí, např. úpravy přechodů Dolní, Masarykova a nájezd od ZŠ, restaurování pískovcového kříže u ZH v ul. Dolní, úpravy místních komunikací ul. U Trojice, ul. Machovská II a oprava vjezdu do ŠJ.

– úsek majetku

Obec spravuje majetek s hodnotou v roce 2010 – 210,872.081,34 Kč.

Odpadové hospodářství v roce 2010:

– příjmy od občanů 1,076.313 Kč
– celkové příjmy 1,294.659 Kč
– celkové výdaje 1,523.810 Kč
– poplatek za psa (488) 79.899 Kč
– nájem ze zahrádek (31) 3.777 Kč

Bytový fond obce – celkem 49 bytů, žádosti o pronájem bytů – 13.


Oddělení ekonomické

Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, byl zpracován rozpočtový výhled na období 2011-2012. V rámci aktivní politiky zaměstnanaosti v roce 2010 obec zaměstnala celkem 11 pracovníků na veřejněprospěšné práce a využila tak dotace z Úřadu práce.

Oddělení životního prostředí, údržby a služeb

Toto oddělení zajišťuje běžnou údržbu obce tj. sečení a údržba zeleně, kácení stromů, ořezy, výsadba stromů a zalévání zeleně, údržba cest a chodníků, údržba nemovitého majetku, strojního zařízení a vozového parku, provoz sběrného dvora včetně zpětného odběru.

V r. 2010 byly podány celkem 2 žádosti o povolení kácení dřevin mimo les.

V rámci ozdravných a bezpečnostních opatření bylo v loňském roce vykáceno 40 ks dřevin. Nová výsadba se uskutečnila v počtu 53 ks stromů.

Hřbitovní agenda

K 31.12.2010 je na místním pohřebišti evidováno 493 hrobů, tj. celkem 734 hrobových mist. Z toho je 24 hrobů (32 hrobových mist) volných (nepronajatých). Na užívání hrobových mist jsou uzavírány nájemní smlouvy na dobu určitou – 10 let. Na místním hřbitově je krajským hygienikem Zlínského kraje stanovena tlecí doba v délce 13 let.

Czech POINT

Počet vydaných ověřených výstupů k 31.12.2010
katastr nemovitostí – 68
rejstřík trestů – 73
registr řidičů – 5
obchodní rejstřík – 17
živnostenský rejstřík – 3

Kulturní a informační středisko

Organizační složka KIS, zřízená obcí zajišťuje kulturní a vzdělávací činnost v obci.Počítačová škola Altix Zlín prostřednictvím svých lektorů vyučovala zájemce o programy na PC. Zájem o kurzy stagnuje. ZUŠ Otrokovice pokračuje s výukou hry na hudební nástroje i zpěvu. Po celý rok 2010 pracovalo take mateřské centrum Housata.

V roce proběhly tradiční kulturní akce jako Martinské hody, Rozsvícení vánočního stromu, Stavění a kácení májky, Posezení s cimbálovou muzikou s koštem vína a Noční pohádkový park pro děti. Uskutečnil se dvoudenní zájezd do Krakova a Věličky. Dva zájezdy směřovaly do divadla v Brně a v Uherském Hradišti. V r. 2010 se uskutečnila take akce “Sportovní odpoledne aneb Hurá, jsou prázdniny”, na kterou byli pozváni občané z družební obce Ďanová na Slovensku.

Knihovnu v r. 2010 navštívilo 2824 čtenářů, z toho 198 použilo veřejný internet. Vypůjčeno bylo 223 naučné a 2226 ks krásné literatury pro dospělé. Dětské naučné literatury bylo v oběhu 92 ks a beletrie 295 ks. Knihovna uspořádala 8 besed, které navštívilo 179 občanů a žáků ZŠ Tlumačov. V současné době nabízí knihovna čtenářům 6148 ks knižních titulů.

V průběhu roku byla vydána čtyři čísla tlumačovských novinek, které vycházely v nákladu 550 ks.

Na základě veřejnoprávních smluv, uzavřených s městem Otrokovice bylo ve věci přestupkové agendy projednáno celkem 26 případů, z toho ve 4 případech udělena pokuta, 21 případů odloženo, jeden zastaven, ve věci pozemních komunikací bylo vydáno celkem 19 rozhodnutí.

(Při zpracování zprávy byly použity materiály jednotlivých oddělení a úseků obecního úřadu a organizační složky).