Domů » Zprávy » Tlumačov a fondy Evropské unie

Tlumačov a fondy Evropské unie

Na úvod si dovolím pár základních informací. V období let 2007 — 2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (Tematické operační programy, Regionální operační programy a Evropská územní spolupráce). Když člověk vidí v televizi reklamu na využití fondů EU, snadno nabude dojmu, že podání žádosti a zajištění profinancování dané akce je triviální záležitost, ale opak je skutečností.

Také Obec Tlumačov se ucházela o investiční dotace z fondů EU a rozhodnutím rady obce či zastupitelstva podala v průběhu uplynulých dvanácti měsíců tři žádosti:
1. Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov, celkové náklady 13,6 mil. Kč (z toho vlastní zdroje –3,7 mil. Kč).
2. Revitalizace parku ul. Sokolská, celkové náklady 10 mil. Kč (z toho vlastní zdroje – 1,5 mil. Kč).
3. Obecní dům č. p. 65 nám. Komenského, celkové náklady 20,4mil. Kč (z toho vlastní zdroje – 3 mil. Kč).

K dnešnímu dni jsme byli úspěšní v prvních dvou projektech, a proto se u nich trošku více zastavím. Žádost o projekt „Realizace úspor energie ZŠ Tlumačov“ byla podána v rámci operačního programu Životní prostředí. Předmětem žádosti o dotaci je realizace opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti objektů v areálu ZŠ Tlumačov. Záměr předpokládá provedení zateplení obvodových plášťů, zateplení stropu nad posledním vytápěným podlažím všech objektů a střechy tělocvičny a výměnu stávajících nevyhovujících oken a dveří. Cílem celého záměru je optimalizace systému vytápění ZŠ, snížení úniků tepla, úspory spotřeby paliva a tím i snížení míry znečištění ovzduší. Roční úspora paliva vyjádřená v penězích představuje částku přibližně 520 tis. Kč. Předpokládaná realizace díla se plánuje v období 05-09/2011.

Druhá úspěšná žádost „Revitalizace parku ul. Sokolská“ byla podána v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Cílem projektu je revitalizace parku u Sokolské ulice v naší obci a vznik tří základních „zón“ v parku, a to relaxační klidové části, společenské části a sportovní plochy s odpočívadlem. Posláním projektu je nabídnout obyvatelům Tlumačova nově revitalizovaný park, který uspokojí jejich potřeby. To znamená, že umožní:
– trávit volný čas v přírodě, a to přímo v centru obce,
– využít volný čas k odpočinku, relaxaci, procházkám a dalším volnočasovým aktivitám,
– účastnit se kulturně společenských akcí, které bude pořádat obec Tlumačov prostřednictvím Kulturního a informačního střediska a zájmové spolky a sdružení v obci,
– využít hřiště a přilehlé odpočívadlo k různým sportovním aktivitám (např. basketbal, volejbal, jízda na skateboardu, kolečkových bruslích, atd.).
Současně s revitalizací parku se také zvýší bezpečnost v parku v důsledku nově vybudovaného osvětlení, zajistí se přístup do parku i pro pohybově omezené občany, a to vybudováním parkových komunikací, které budou řešeny bezbariérově, včetně vnějších návazností. Předpokládaná realizace akce se plánuje v období 02-10/2011.
Věřím, že následná realizace těchto dvou projektů prospěje všem obyvatelům Tlumačova.