Domů » Zprávy » Akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa – dílčí zpráva o průběhu stavby

Akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa – dílčí zpráva o průběhu stavby

Zhotovitel díla Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o. převzal staveniště dne 12.4.2010 a do konce dubna i fakticky zahájil stavební práce na kanalizační stoce odvádějící odpadní vody z ul. Mánesova.

I přes mírné komplikace způsobené zejména nepříznivými klimatickými podmínkami v květnu a červnu (déšť, povodně, vysoká hladina podzemní vody) probíhají stavební práce dle plánu a předpokládané finanční plnění pro letošní rok ve výši 27,4 mil. Kč by mělo být prostavěno.

Aktuálně k 31.7.2010 jsou provedeny dodávky a stavební práce na díle v hodnotě 9,5 mil. Kč.

V nejbližším období se budou provádět níže uvedené úseky a stavební objekty:
– pokračování prací na stavbě čerpací stanice ČS 3 v ul. Masarykova (lokalita stará pálenice) do 11/2010
– dokončení prací v ul. Mánesova do 09/2010
– kanalizační stoka v technickém areálu ul. Zábraní do 08/2010
– kanalizační stoka odvádějící splaškovou vodu z ul. Přasličná = 08/2010
– kanalizační stoka v ul.Zábraní = 09/2010
– kanalizační stoka od ul. Jana Žižky po Hajskou příkopu = 09 – 10/2010
– kanalizační stoka od ul. Nová po ČS 4 = 10 – 11/2010
– kanalizační výtlak vč. ČS 4 v ul. Machovská do 12/2010


Základní údaje vztahující se k III.etapě investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov :
• ukončení stavby do 31.srpna 2011
• celkový investiční náklad stavby = 53,786 mil. Kč
• náklady přípravy a zabezpečení projektu (TDS, koordinátor BOZP, AD, …) = 0,750 mil. Kč

Stavba Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa řeší odkanalizování nemovitostí,respektive domácností, v ul. Masarykova, Dr. Horníčka (severní část), Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky, Nová, východní část ul. Machovská a zástavbu u rybníčka v ul. Kvasická.
V rámci této etapy budou vybudovány 3 přečerpávací stanice a celkem 4 659 m kanalizačního potrubí (3 278 m = nová kanalizace gravitační, 441 m = rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí vložkováním a 940 m výtlačné potrubí).


Financování stavby:
• dotace 38,9 mil. Kč z MF ČR
• dotace 5 mil. Kč z rozpočtu Zlínského kraje
• vlastní zdroje (investiční úvěr ve výši 10 mil. Kč + rozpočet obce 2010,2011)


V souvislosti s realizací stavebních prací vyzýváme občany, aby dodržovali bezpečnostní opatření související s postupem výstavby a dbali na zvýšenou opatrnost v místech dotčených stavbou!