Domů » Zprávy » Tlumačov a povodeň z května 2010

Tlumačov a povodeň z května 2010

Počátkem druhé poloviny května letošního roku postihla naši obec povodeň, která sice nebyla co do rozsahu škod a míry zaplavení nemovitostí tak rozsáhlá jako povodeň v roce 2006 a z daleka nemůže být srovnávána s ničivou povodní z července 1997, ale přesto výrazným způsobem zasáhla do běžného života řady našich spoluobčanů z postižených lokalit.

Hlavní příčinou této jarní povodně byly intenzivní dešťové srážky v oblasti Beskyd (více jak 150 l/m2/24 hod), které způsobily rozvodnění všech řek, které mají své přítoky pramenící nebo protékající touto oblastí. Za podstatný fakt je třeba také označit skutečnost, že se vytrvalý déšť vyskytoval od neděle 16.5.2010 i v našem regionu, čímž docházelo k postupnému zvyšování hladiny spodních vod a rozvodňování lokálních vodotečí (Mojena, Rusava, Hajská příkopa, Hlavnička). Obdobně jako v roce 2006, tak i letos byla povodeň způsobena zpětným vzdutím – proudem Mojeny, která postupně zaplavovala Baťovský les (Tlumačovský rybník), Ameriky (Dolní louky, Půlles), Zástruží a Celidanu (Horní louky) a Metlov (Dolní louky a Zadní louky).

Letošní povodeň, respektive záplava, se v Tlumačově neprojevila nijak dramaticky, nicméně bezprostředně postihla více jak 20 rodinných domků s tím, že byly zaplaveny sklepní prostory a hospodářská stavení, dále bylo zaplavené fotbalové hřiště a zemědělské pozemky v severní a západní části katastru obce. Navíc při bouřce doprovázené přívalovým deštěm, která se vyskytla nad Tlumačovem v sobotu 22.května, bylo z důvodů zavodněné kanalizace vyplaveno kanalizační odpadní vodou více jak 5 suterénů rodinných domů v ulicích Dolní a Metlov.

V okamžicích, kdy voda stoupala a blížila se k zástavbě a také následně při odstraňování povodňových škod, si snad každý položil otázku, proč ještě nejsou vybudovány protipovodňové hráze? Odpověď je zcela jednoduchá. Byť investor stavby státní podnik Povodí Moravy má zpracovanou potřebnou technickou projektovou dokumentaci, má zajištěny pro stavbu finanční zdroje (s využitím fondů EU), Obec Tlumačov má zapracovánu protipovodňovou hráz v územním plánu, tak přibližně 8 vlastníků odmítá již více jak 2 roky odprodat 12 pozemků (z celkového počtu více jak 150 dotčených pozemků). Bez úplného dořešení majetkoprávních vztahů nemůže být vydáno stavební povolení a Povodí Moravy tak nemůže zahájit výstavbu, která má charakter stavby ve veřejném zájmu.

Škody na majetku a náklady související s odstraňováním škod se dají poměrně jednoduše spočítat, ale stresové stavy, pocity frustrace a bezmocnosti lidí, kteří jsou do doby, než bude zrealizována protipovodňová hráz vystaveni opakované hrozbě povodně, se vyčíslit nedají !

Můžeme doufat, že se buď změní legislativa a liniové stavby ve veřejném zájmu budou mít prioritu nad neobvyklými a nestandardními požadavky vlastníků dotčených pozemků, nebo vlastníci, kteří doposud neústupně odmítali odprodat části svých pozemků, změní názor i vzhledem k letošní povodni, u níž nelze vyloučit její opakování !

Bez komplexního řešení v podobě protipovodňové hráze nelze provést účinnou ochranu:
• zástavby v ulicích Dolní, Metlov, Sportovní, Kvasická a Masarykova,
• fotbalového hřiště v ul. Sportovní,
• kanalizačních stok v obci Tlumačov, které jsou uspořádány v jednotném systému, což znamená, že kanalizace odvádí jak splaškové tak dešťové vody !31. květen 2010