Domů » Zprávy » Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa

Zahájení stavby Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa

Dne 12. dubna 2010 bylo předáno zhotoviteli staveniště díla Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa a v nejbližších dnech tak započnou stavebně montážní práce na poslední etapě této pro obec významné a strategické vodohospodářské investiční akce.

Projekt Odkanalizování obce Tlumačov byl od počátku z provozních a realizačních důvodů rozdělen na 3 etapy s tím, že jako celek bude po úplném dokončení sestávat z 6 čerpacích stanic a více jak 10,5 km kanalizačního potrubí.

V roce 2008 byla provedena I.etapa akce, jejímž investorem byla společnost Moravská vodárenská,a.s., která je provozovatelem vodovodů a kanalizací v okrese Zlín.
V období 2008-2009 byla zrealizována II.etapa díla Odkanalizování obce Tlumačov a investorem byla společnost Vodovody a kanalizace Zlín,a.s., která je vlastníkem vodárenské infrastruktury v regionu Zlínsko.

Základní údaje vztahující se k III.etapě investiční akce Odkanalizování obce Tlumačov:
– zahájení stavby od 12.dubna 2010
– ukončení stavby do 31.srpna 2011
– celkový investiční náklad stavby = 53,786 mil. Kč
– investor : Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov (tel. 577 929 030-31)
– zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník CZ s.r.o., Veselí nad Moravou (tel. 739 681 092 nebo 603 154 783)
– technický dozor stavebníka: S.inpo, s.r.o. Kroměříž (tel. 602 750 462)
– koordinátor BOZP: imikra, spol. s r.o. Brno (tel. 602 442 655)

Stavba Odkanalizování obce Tlumačov – III.etapa bude řešit odkanalizování nemovitostí,respektive domácností v ul. Masarykova, Dr. Horníčka (severní část), Krátká, Mánesova, Zábraní, Přasličná, Jana Žižky, Nová, východní část ul. Machovská a zástavbu u rybníčka v ul. Kvasická.
V rámci této etapy budou vybudovány 3 přečerpávací stanice a celkem 4 659 m kanalizačního potrubí (3 278 m = nová kanalizace gravitační, 441 m = rekonstrukce stávajícího kanalizačního potrubí vložkováním a 940 m výtlačné potrubí).

Financování stavby:
• dotace 38,9 mil. Kč z MF ČR
• vlastní zdroje (rozpočet obce, investiční úvěr)


Po dokončení této etapy bude obec Tlumačov v roce 2011 odkanalizována v maximálně možném rozsahu, tj. cca 95 – 98 % všech domácností bude mít možnost kanalizační odpadní vody odvádět na ČOV.


V souvislosti se zahájením stavebních prací vyzýváme občany, aby dodržovali bezpečnostní opatření související s postupem výstavby a dbali na zvýšenou opatrnost v místech dotčených stavbou !