Domů » Zprávy » Jak jsme nakládali s komunálním odpadem v roce 2009

Jak jsme nakládali s komunálním odpadem v roce 2009

Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních položek ve výdajové části rozpočtu. Vzhledem ke zvyšování nákladů souvisejících s uložením odpadů na skládce je žádoucí v maximální míře podporovat a realizovat systém třídění a zpětného odběru.

Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu v roce 2009:
• výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem = 1 445 219,00 Kč
• příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) celkem = 960 298,00 Kč
• příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom, Asekol,Elektrowin,Metalšrot,…) celkem = 143 418,- Kč


Poplatek za využívání systému komunálního odpadového hospodářství v obci Tlumačov (popelnice, sběrný dvůr, sběrná hnízda, komunitní kompostárna) je pro rok 2010 stanoven ve výši 450 Kč/osoba/rok a je nutné tento poplatek uhradit v termínu do 31.3.2010.


Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je specifikováno v níže uvedených tabulkách (zdroj = evidence oddělení údržby, služeb a životního prostředí OÚ Tlumačov).