Domů » Zprávy » Zvýšení sazby poplatku za komunální odpad od 1.1.2010

Zvýšení sazby poplatku za komunální odpad od 1.1.2010

Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém listopadovém zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č.1/2009, kterou se mění sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na částku 450 Kč za osobu poplatníka na kalendářní rok.

Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu v roce 2009:
• výdaje za komunální a nebezpečný odpad za období 01-10/2009 celkem = 1 130 036,-Kč
• příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) celkem = 960 059,- Kč
• příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom, Asekol,Metalšrot,…) za období 01-10/2009 celkem = 113 618,- Kč

pro srovnání uvádím financování komunálního odpadu za rok 2008:
• výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem = 1 234 779 Kč
• příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) celkem = 966 252 Kč
• příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom, Asekol,Metalšrot,…) celkem = 146 791 Kč


Z důvodu každoročního zvyšovaní poplatků za skládku a vzhledem k deficitnímu financování komunálního odpadového hospodářství jak v roce 2008, tak v letošním roce (viz výše uvedené financování za období 01 – 10 /2009), zastupitelstvo obce stanovilo s účinností od 1.1.2010 sazbu místního poplatku za komunální odpad na 450 Kč/osoba/rok (sazba 400 Kč/osoba/rok byla platná v letech 2008 a 2009).

Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních položek ve výdajové části rozpočtu, a proto je žádoucí v maximální míře podporovat a realizovat systém třídění a zpětného odběru.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je v Tlumačově založen na několika fundamentech, mezi které patří zejména :
• sběrný dvůr – ul. Zábraní – provozní doba – každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách + sobota dopoledne,
• 8 tzv. sběrných hnízd rozmístněných po obci, které sestávají z kontejnerů na Pet lahve, papír, barevné a bílé sklo,
• v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob (popelnic) o objemu 110 – 120 l,
• aktivní přístup v oblasti zpětného odběru zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol, Elekrowin a Ekolamp,
• snaha drtivé většiny tlumačovských občanů dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a „proekologického“ způsobu likvidace komunálního odpadu


Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je specifikováno v níže uvedených tabulkách (zdroj = evidence oddělení údržby, služeb a životního prostředí OÚ Tlumačov).