Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 25. března se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které projednalo 15 bodů schváleného programu jednání.

Za hlavní bod zasedání lze považovat stanovisko zastupitelstva k požadavkům některých vlastníků pozemků dotčených stavbou protipovodňových hrází, kteří odmítají akceptovat standardní podmínky nabízené ze strany budoucího investora Povodí Moravy a požadují vesměs vyšší kupní cenu (150 – 800 Kč/m2). Vzhledem ke skutečnosti, že místní referendum, v kterém občané Tlumačova měli dát zastupitelstvu obce jasné stanovisko jak dále postupovat, bylo z důvodu nízké účasti neplatné, tak se museli členové zastupitelstva v této záležitosti rozhodovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a po rozpravě jednomyslně schválili níže uvedené usnesení č. Z8/19/03/09:
• Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí, že se místního referenda zúčastnilo méně jak 35 % oprávněných voličů a tudíž je místní referendum neplatné.
• Zastupitelstvo obce Tlumačov z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází nesouhlasí s tím, aby Obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru.
• Zastupitelstvo obce Tlumačov vyzývá s. p. Povodí Moravy, jako investora budoucí veřejně prospěšné stavby, aby přistoupil v souladu s § 55 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, ve veřejném zájmu k vyvlastňovacímu řízení s těmi vlastníky, kteří odmítají akceptovat standardní podmínky obsažené ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, za účelem zajištění potřebných pozemků pro budoucí stavbu protipovodňových hrází v k. ú. Tlumačov.

Dále bylo na březnovém jednání zastupitelstva mimo jiné projednáno a schváleno:
• Závěrečný účet, přezkoumání hospodaření za rok 2008, zpráva o hospodaření sociálního fondu
• Účetní závěrka 2008 • Odprodej požárního speciálního vozidla Tatra 148 CAS 32 obci Hřivínův Újezd
• Zadání Územního plánu obce Tlumačov v rozsahu dle stavebního zákona č.183/2006 Sb.
• Stanovisko k petici – podpisové akce občanů za obnovení diskuse na www.tlumacov.cz

Bližší informace (po ověření zápisu) – viz: www.tlumacov.cz/ou/zapisy