Domů » Zprávy » Aktuálně ze zasedání rady obce

Aktuálně ze zasedání rady obce

Ve středu 11. března se konalo řádné zasedání Rady obce Tlumačov, na kterém bylo projednáno 16 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství tři níže uvedené :

Rada obce ve věci zajištění financování investiční akce „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ bere na vědomí stanoviska SFŽP k možnosti podat žádost o dotace do Operačního programu ŽP, priorita 1.1.
Rada obce pověřuje starostu obce jednáním za účelem podat žádost o dotaci z programu 119 310 Mze ČR (max. 65 % dotace z uznatelných nákladů) na investiční akci „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ a současně pověřuje starostu obce vést jednání s představiteli SFŽP nebo MŽP za účelem, aby obec Tlumačov mohla být oprávněným žadatelem o dotaci na „Odkanalizování obce Tlumačov – III. etapa“ z OPŽP, priorita 1.1. (max. 90 % dotace z uznatelných nákladů).

Předmětné usnesení reaguje na velmi složité vyjednávání se Státním fondem životního prostředí ve věci zajištění finančních zdrojů potřebných pro realizaci akce Odkanalizování obce Tlumačov – III.atapa (předpokládaná celková výše investičních nákladů cca 42 mil. Kč).
V III. etapě jsou zahrnuty ulice Masarykova, Dr. Horníčka (část), Mánesova, Zábraní, Jana Žižky, Přasličná, ul. Nová (část), ul. Machovská (jen část od křižovatky s ulicí 6.května) a ul. Kvasická (část – zástavba u rybníčka). Stavebně III.etapa představuje výstavbu cca 5 km kanalizačního potrubí (DN 150 – 600mm) a 3 čerpacích stanic.


Rada obce Tlumačov schvaluje přijetí 7 pracovníků s nástupem od měsíce dubna 2009 do konce listopadu 2009 s možností prodloužení do konce roku a 2 pracovníky od poloviny května 2009 na dobu max. 9 měsíců v rámci aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce – k výkonu pomocných úklidových prací při údržbě veřejného prostranství v obci a přilehlém katastru obce. Pracovníci VPP budou zařazeni na oddělení ŽP, údržby a služeb OÚ Tlumačov.
Tímto rozhodnutím Obec Tlumačov konkrétně přispívá ke snížení míry nezaměstnanosti v našem regionu a nabízí tlumačovským občanům, kteří jsou evidovaní na Úřadu práce ve Zlíně, práci v místě bydliště. Stát prostřednictvím úřadů práce dotuje každé vzniklé pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací částkou 12 060 Kč (hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění).


Rada obce Tlumačov byla seznámena se zápisem o průběhu a výsledku hlasování a o rozhodnutí v místním referendu, které se konalo v Tlumačově dne 6. 3. 2009 v souvislosti se zajištěním majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným zamýšlenou stavbou protipovodňových hrází.
Rada obce bere na vědomí, že se místního referenda zúčastnilo méně jak 35% oprávněných voličů a tudíž je místní referendum neplatné.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce neodsouhlasit úhradu vyšších cen těm vlastníkům pozemků, kteří odmítají akceptovat podmínky obsažené ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě předložené ze strany Povodí Moravy s. p., z důvodu rovného a spravedlivého přístupu ke všem vlastníkům pozemků dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází.