Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 4. února se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které v rámci programu jednání mimo jiné projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2009.

Rozpočet na rok 2009 byl schválen jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 29, 275 mil Kč a mimo mandatorních výdajů zahrnuje ve výdajové stránce také níže uvedené vybrané akce – rozpočtové položky:
– rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova nebo Kvasická
– dětský koutek s mobiliářem v areálu fotbalového hřiště ul. Sportovní
– panely s ukazatelem okamžité rychlosti a výstrahou (zpomal nebo děti)
– neinvestiční a investiční příspěvky – financování provozu ZŠ a MŠ ( 3,5 mil Kč)
– údržba majetku ve vlastnictví obce (oprava sociálního zařízení na zdravotním středisku, oprava střechy na objektu lékárny a zhotovení plynovodní přípojky, zateplení štítu fasády DPS a BD čp.630,…)

Rozpočet obsahuje i další nutné výdaje investičního a prorůstového charakteru jako například zpracování potřebných projektových dokumentací, vyhotovení energetického auditu budov ve vlastnictví obce, či vypracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU (v 2009 předpokládáme předložit žádosti o dotace na akci Revitalizace parku ul. Sokolská a na tzv. Obecní dům, což je funkčně a dispozičně přepracovaný projekt Integrovaného objektu sociálních služeb a veřejné správy).

Vzhledem k současné ekonomicko hospodářské situaci je v rozpočtu vytvořená také tzv. finanční rezerva ve výši téměř 0,5 mil Kč, která bude sloužit v případě standardních daňových příjmů (predikce v letošním roce je obzvlášť obtížná) jako nutná spoluúčast pro realizace projektů podpořených z dotačních titulů nebo v případě nepříznivého dopadu finanční a hospodářské krize může eliminovat výpadky daňových příjmů v průběhu roku.

Jsem přesvědčen , že rozpočet obce na rok 2009, je zpracován koncepčně a vyváženě. V případě, že se objeví požadavek na zásadní změnu či úpravu v oblasti příjmů nebo výdajů, je schopno na něj reagovat zastupitelstvo obce rozpočtovou změnou v průběhu roku.