Domů » Zprávy » Jak jsme nakládali s komunálním odpadem v roce 2008

Jak jsme nakládali s komunálním odpadem v roce 2008

Komunální odpadové hospodářství představuje pro každou obec jednu ze zásadních položek ve výdajové části rozpočtu a vzhledem k avizovanému zvyšování poplatků za skládkování bude nutno v maximální míře podporovat a realizovat systém třídění a zpětného odběru.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je v Tlumačově založen na několika fundamentech, mezi které patří zejména :
– sběrný dvůr – ul. Zábraní – provozní doba – každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách + sobota dopoledne,
– 7 tzv. sběrných hnízd rozmístněných po obci, které sestávají z kontejnerů na Pet lahve, papír, barevné a bílé sklo,
– v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob (popelnic) o objemu 110 – 120 l,
– aktivní přístup v oblasti zpětného odběru zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol, Elekrowin a Ekolamp,
– snaha drtivé většiny tlumačovských občanů dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a „proekologického“ způsobu likvidace komunálního odpadu


Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu v roce 2008:
– výdaje za komunální a nebezpečný odpad celkem = 1,234.779,- Kč
– příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) celkem = 966.252,- Kč
– příjmy za třídění a zpětný odběr (Ekokom, Asekol,Metalšrot,…) celkem = 146.791,- Kč

Důsledným tříděním odpadu zajišťujeme jeho možnou recyklaci, či další zpracování jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu, a tím de facto výrazně přispíváme k ekologickému využití odpadů a k ochraně životního prostředí v našem regionu.
Dalším pozitivním efektem separace odpadů je úspora finančních prostředků vynakládaných na likvidaci komunálního odpadu z obecního rozpočtu, což v konečném důsledku znamená stanovení přijatelné sazby poplatku za komunální odpad (sazba 400Kč/ osoba /rok patří k nejnižším v širokém regionu!).
Z důvodu zvyšovaní poplatků za skládku a i vzhledem k deficitnímu financování v roce 2008 (také v letošním roce předpokládáme vyšší výdaje za komunální odpad, než vybrané příjmy za poplatky a separaci) lze předpokládat navýšení poplatku za komunální odpad v Tlumačově pro rok 2010.

Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je specifikováno v níže uvedených tabulkách (zdroj = evidence oddělení údržby, služeb a životního prostředí OÚ Tlumačov).