Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 17. prosince se uskutečnilo v letošním roce poslední řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které projednalo 16 bodů schváleného programu jednání.

Zastupitelstvo bylo zahájeno netradičně minutou ticha jako pietní vzpomínka na člena zastupitelstva Miroslava Skopal-Procházku, který zemřel 1.12.2008.
Nový mandát vznik panu Lumíru Pavlíkovi, který na tomto zasedání složil slib člena zastupitelstva.
Jako hlavní bod zasedání lze považovat schválení konání místního referenda v souvislosti s majetkoprávním zajišťováním pozemků potřebných pro stavbu protipovodňových hrází.
Místní referendum se uskuteční dne 6. března 2009 od 10.00 hod do 20.00 hod a občané Tlumačova budou odpovídat ANO / NE na otázku:
„Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1/m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?“

Dále bylo na prosincovém jednání zastupitelstva mimo jiné projednáno a schváleno:
• rozpočtové provizorium pro obec Tlumačov na I. čtvrtletí roku 2009
• bezúplatný převod speciálního požárního vozidla Karosa CAS k 25 L101 z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na Obec Tlumačov pro potřeby tlumačovské jednotky sboru dobrovolných hasičů.
• vydání změny č.7 Územního plánu sídelního útvaru Tlumačov