Domů » Zprávy » Budou v Tlumačově protipovodňové hráze?

Budou v Tlumačově protipovodňové hráze?

Obec Tlumačov byla v červenci 1997 zasažena „stoletou respektive tisíciletou“ povodní a od tohoto roku obecní úřad zajišťuje a připravuje realizaci protipovodňových hrází, jenž by ochránily zastavěnou část obce, která se nachází v zátopové oblasti.

Aktualizovaná projektová dokumentace řeší budoucí stavbu převážně sypaných zemních hrází v celkové délce 3,2 km, kterou bude dotčeno 155 pozemků.
Od roku 2006 deklaruje Povodí Moravy,s.p. připravenost zafinancovat přípravné práce a stavbu protipovodňových opatření v k.ú. Tlumačov, které se předpokládají v částce vyšší jak 80 mil. Kč.
Od srpna 2007 probíhá ze strany Povodí Moravy s.p. zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným budoucí stavbou protipovodňových hrází s tím, že k termínu 09/2008 bylo prostřednictvím akceptace Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany vlastníků pozemků zajištěno cca 84 % budoucí stavbou trvale dotčených pozemků. Tito vlastníci souhlasili s odprodejem částí pozemků, na kterých se bude nacházet protipovodňová hráz za cenu stanovenou znaleckým posudkem dle platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy (tzn. po realizaci a zaměření protipovodňových opatření), minimálně však za cenu 82,78 Kč/m2.
Ostatních 17 vlastníků respektive spoluvlastníků (z celkového počtu cca 150) požaduje jinou – vesměs vyšší kupní cenu, než byla nabídnuta ze strany Povodí Moravy,s.p. – a to konkrétně 150 – 800 Kč/m2 nebo jiné podmínky kupní smlouvy jako například odkup celého pozemku, či rychlou úhradu kupní ceny.

V případě, že nebudou majetkoprávně zajištěny pozemky pro stavbu protipovodňových hrází ve 100% míře, tak nebude moci být vydáno stavební povolení na investiční akci, a tudíž akce nebude v k.ú. Tlumačov zrealizována a finanční prostředky alokované s.p. Povodí Moravy pro tuto stavbu budou použity v jiných lokalitách.
Povodí Moravy požádalo dopisem ze dne 22.9.2008 obec Tlumačov, aby se vložila do problematiky zajišťování pozemků a případně, aby pozemky respektive části pozemků o velikosti od 10 m2 do 880 m2 od vlastníků za vyšší ceny (150 – 800 Kč/m2) vykoupila a následně je poskytla s.p. Povodí Moravy za cenu standardní (stanovenou znaleckým posudkem po realizaci díla, min. však 82,78 Kč/m2).

Zastupitelstvo obce Tlumačov nyní musí zvážit :
• jestliže z důvodu zachování a udržení reálnosti budoucí stavby protipovodňových opatření obec přistoupí na odkup pozemků od těch vlastníků, kteří požadují vyšší cenu, tak jestli finančně a morálně nebudou poškozeni ti vlastníci, kteří v minulosti (2007-2008) akceptovali podmínky předložené budoucím investorem s.p. Povodí Moravy ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.
• zda z veřejných zdrojů – rozpočtu obce uhradí požadované kupní ceny těm vlastníkům pozemků, kteří požadují vyšší cenu,
• v případě, že obec nevstoupí do jednání s vlastníky pozemků a pozemky potřebné pro stavbu protipovodňových hrází nebudou ve 100% výši zajištěny, tak je vysoká pravděpodobnost, která hraničí s jistotou, že Povodí Moravy nebude mít finance ve výši cca 80 mil. Kč připraveny na stavbu do nekonečna a peníze budou přesunuty do jiných oblastí. Tím pádem nebude mít obec Tlumačov, respektive její obyvatelé, ochranu před povodní a nikdo z nás neumí poručit větru a dešti a nikdo neví, kdy povodeň může ohrozit majetek a zdraví tlumačovských občanů.
• i když obec vykoupí potřebné části pozemků od vlastníků, kteří požadují za ně vyšší ceny, tak určité riziko představuje 8 pozemků, u kterých není dosažitelný vlastník a u kterých probíhá nebo by mělo probíhat dědické řízení.

Právě z důvodů výše uvedených Zastupitelstvo obce Tlumačov plánuje vyhlásit místní referendum a prostřednictvím referenda chce obdržet od občanů mandát, jak postupovat dále. V referendu budou moci všichni občané Tlumačova formou hlasování sdělit svůj názor na popsanou problematiku dalšího výkupu pozemků potřebných pro protipovodňové hráze a de facto rozhodnou o dalším postupu obce.


Dle návrhu a doporučení Rady obce Tlumačov (zastupitelstvo bude zasedat 17.12.2008) by se místní referendum mělo uskutečnit v pátek, dne 6. března od 10.hod do 20.00 hod a občané by měli hlasovat tím, že odpoví ANO nebo NE na otázku:

Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1/m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?


Zastupitelstvo obce je přesvědčeno, že tak zásadní problematiku, jako je vybudování či nevybudování protipovodňových opatření v Tlumačově, je třeba rozhodnout a posoudit v místním referendu, to znamená v takzvaném všelidovém hlasování.

Nechť sami občané na pomyslné misce vah zváží, co má větší hodnotu – zda solidarita a bezpečnost, či sobeckost a ziskuchtivost !?