Domů » Zprávy » Co nového na radnici ? …

Co nového na radnici ? …

Skončila doba dovolených, dny prosluněné zářivým sluncem, mnohdy zkrápěné přívaly deště a my se znovu zapojujeme do každodenního pracovního procesu. To se týká i pracovníků Obecního úřadu, který v současném období nezaznamenává nějakých větších převratných změn co se týká počtu nebo profesního obsazení pracovníků.

Poněvadž mnoho informací o činnosti obecního úřadu není veřejnosti známo, chtěla bych Vás informovat o činnosti a administrativním členění OÚ.

Obecní úřad v Tlumačově je provozně a administrativně členěn na 4 oddělení – oddělení stavební a majetku, ekonomické, evidenčně správní a oddělení životního prostředí, údržby a služeb.

Oddělení stavební a majetku
pracuje pod vedením pana Michala Veselského v úzké spolupráci s paní Alenou Hapalovou, která zajišťuje činnost úseku majetku.
Toto oddělení sleduje veškerou stavební činnost v obci a současně napomáhá, aby se tato rozvíjela v souladu se záměry územního plánování, připravuje a zabezpečuje realizaci plánovaných investičních akcí a realizuje potřebnou údržbu objektů ve vlastnictví obce v souladu se schváleným rozpočtem obce.
Činnost tohoto oddělení je obsáhlá a zasahuje nejen do oblasti stavební, majetku, ale i dopravy a silničního hospodářství. K ulehčení problémů a pomoci občanům napomáhá také využívání geografického informačního systému (GIS), bezúplatně poskytnutých informačních údajů z katastru nemovitostí pro činnost obce a počítačové vedení katastrálních map.
V souvislosti s platností nového stavebního zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel, se od 1.1.2007 přesunula ohlašovací povinnost všech drobných stavebních prací a reklamních zařízení prováděných v obci Tlumačov na odbor stavebního úřadu Městského úřadu Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností.
Na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Otrokovice, vydává odbor silničního hospodářství Otrokovice pro stavebníky ve správním obvodu obce Tlumačov také povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a povolení připojení nemovitostí ke komunikaci.
Oddělení stavební a majetku zajišťuje také přidělování čísel popisných nebo evidenčních.
Ke konci roku 2007 byl evidován následující stav :

Budovy s číslem popisným825
Budovy s číslem evidenčním1
Objekty bez popisného a evidenčního čísla 306

Za poslední tři roky se stavební oddělení podílelo na realizaci celkem 25 akcí o celkovém finančním objemu 29 mil. Kč. Z toho 14,695 mil.Kč bylo čerpáno z dotací různých fondů (evropské, státní, krajské). Mezi větší investiční akce patří rekonstrukce současné budovy KIS čp. 170, vybudování multifunkčního sportovního hřiště u ZŠ, rekonstrukce zastávkových přístřešků, výstavba a vybavení dětského hřiště na ulici Sokolská, realizace 4 přechodů pro chodce s ostrůvky přes komunikaci I/55, vytvoření základní technické vybavenosti U Cementárny (komunikace, inženýrské sítě) nebo např. demontáž nadchodu v železniční stanici Tlumačov. V letošním roce se realizovala rekonstrukce a nová pokládka chodníků v ul. Dolní a Nádražní, rekonstrukce sklepních prostor ve staré budově ZŠ a dílny v technickém areálu na Zábraní, instalace nového vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ul. U Cementárny.

Úsek majetku,
který spravuje paní Alena Hapalová patří mezi nejvíce frekventované. Mimo správu majetku zajišťuje paní Hapalová výběr veškerých místních poplatků tj. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – poplatky za odpady, poplatky za psy, užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a z provozování hracích automatů. Dále jsou to i poplatky za nájem ze zahrádek. Obec má v evidenci 54 pozemků – zahrádek, z toho je pět nevyužitých. Dnešní životní styl a trend vede k zamyšlení, jak účelově je obec využije. Od roku 2005 jsou veškeré poplatky vedené a zpracované v počítačovém systému.
Nevím, zda je to tím, že si paní Alena Hapalová tak skvěle vede, nebo tím, že občané Tlumačova jsou ukázněnější než v některých jiných městech, ale počet dlužníků za poslední tři roky klesl na devět. Protože Obec není dobročinnou organizací, je po zaslaných výzvách dlužníkům nucena přistoupit na vymáhání soudní cestou. Splatnost poplatku je stanovena do konce března. Poté rada obce schvaluje vystavení platebních výměrů s navýšením o 100 % základní částky poplatku ke dni 1. května. Měsíc duben slouží občanům nedochvilným nebo zapomnětlivým, kteří poplatek neuhradili v zákonné lhůtě.
Proč ti poctiví by měli doplácet na nepoctivé? Snažme se proto včasnou úhradou vyhnout nepříjemnostem a zbytečným nákladům navíc !!!

Obec vlastní i několik bytových domů s 47 bytovými jednotkami, které v současnosti pronajímá. Ty se obsazují dle pořadníku uchazečů o byty, schvalovaného Radou obce 2x do roka.

Byt o velikosti 1+110 uchazečů
2+17 uchazečů
3+13 uchazeči
DPS10 zájemců

Na základě novely zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník dochází každoročně k postupnému zvyšování nájemného a to až do roku 2010, kdy by se ceny nájemného bytů měly výrazně zvýšit.

Aby všechny úspěšně zrealizované investiční akce (a není jich málo) byly viditelné, je třeba se zaměřit nyní na péči o životní prostředí a zeleň v obci.

Rada obce na svém nedávném jednání schválila pořízení komunálního malotraktoru VIVID 400 DT i s přídavným zařízením – mulčovač, návěs, zametací kartáč a čelní hydraulická radlice.

Traktorky

Doufejme, že se nám podaří i s pomocí dokonalé techniky zlepšit vzhled obce tak, aby vynaložená práce a úsilí byly také vidět. Vždyť první pohled při vjezdu do obce je velice důležitý a zásadní. Mnohdy se obec hodnotí především podle prvního dojmu.

Takový pohled lidské oko opravdu potěší …
Takový pohled lidské oko opravdu potěší …

Pěkně upravených domů v naší obci stále přibývá
Pěkně upravených domů v naší obci stále přibývá

Věřme, že společným úsilím se nám podaří vybudovat v Tlumačově pěkné zázemí a životní prostředí na takové úrovni, abychom mohli být na svoji obec právem hrdi.
Obecní úřad se bude všemi silami snažit, aby to nebyly jen fráze ale skutky a aby se v Tlumačově líbilo všem, jako těm čápům, kteří si odskočili na střechu nákupního střediska Area. Zřejmě se jim v Tlumačově opravdu líbí. Lze proto očekávat, že následující léta budou v Tlumačově více plodná, co do počtu narozených dětí, a to je dobře.