Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

V úterý 10. června 2008 se konalo 14. řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, na kterém v rámci daného programu bylo schváleno 15 usnesení.

Standardně v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, významný okruh projednávaných bodů představovaly majetkoprávní transakce v podobě schválení záměrů odprodat části pozemků, či vlastní schvalovací akt prodeje pozemků ve vlastnictví obce.

K důležitým bodům programu zasedání zastupitelstva patřila zcela jistě volba nového člena
rady obce. V souvislosti s odstoupením Mgr. Radka Dvořáka z funkce člena Rady obce Tlumačov z důvodu pracovní zaneprázdněnosti proběhla v rámci zasedání zastupitelstva volba nového člena rady obce, kterým se stal Ing. Jan Rýdel.
Od 10.června 2008 je tedy složení Rady obce Tlumačov následující:
Ing. Jaroslav Ševela, Ing. Antonín Jonášek, Mgr. František Kel, Ing. Jan Rýdel a Mgr. Rajmund Huráň.

Již poněkolikáté byla na jednání zastupitelstva řešena problematika sokolovny s tím, že obec se snaží nalézt vhodný způsob, jak zajistit finanční zdroje na její rekonstrukci. Podmínka u dostupných dotací je vždy jednoznačná – žadatel dotace musí mít vlastnický vztah k dané nemovitosti. Na minulém květnovém zasedání zastupitelstva bylo schváleno přijetí daru – sokolovny od vlastníka Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov, čímž jsme se domnívali, že jsme zajistili naplnění základního kriteria pro budoucí žádost o dotace z dostupných strukturálních fondů EU. Bohužel Tělocvičná jednota Sokol Tlumačov oznámila zastupitelstvu prostřednictvím dopisu Sokolské župy Komenského Zlín, že z důvodu čerpání dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v období druhé poloviny roku 2003 na rekonstrukci topného systému nemůže objekt sokolovny do roku 2013 převést na nového vlastníka (jedna z podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace z 08/2003).!
Na základě výše uvedeného zastupitelstvo zrušilo usnesení č. Z8/13/05/08 ze dne 7. 5. 2008 a pověřilo místostarostu obce dalším jednáním se zástupci vlastníka sokolovny, jehož základním cílem bude zlepšení současného špatného technického stavu objektu.


V závěru jednání zastupitelstvo přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení Z14/14/06/08
Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s Pravidly pro udělování čestného občanství a ceny obce uděluje Cenu obce Tlumačov in memoriam panu Františku Kristýnkovi.
Slavnostní předání ceny obce se předpokládá uskutečnit při příležitosti oslav 90. let vzniku samostatného státu.