Domů » Zprávy » Jak nakládáme s komunálním odpadem

Jak nakládáme s komunálním odpadem

V návaznosti na aktivity spojené s kampaní a oslavou Dne země (22. duben) Vám předkládám několik zásadních údajů, které se týkají naší činnosti (myšleno občanů Tlumačova) v oblasti sběru a likvidace komunálního odpadu.

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je v Tlumačově založen na několika fundamentech, mezi které patří zejména :
– sběrný dvůr – ul. Zábraní – provozní doba – každé úterý a čtvrtek v odpoleních hodinách + sobota dopoledne,
– 7 tzv. sběrných hnízd rozmístněných po obci, které sestávají z kontejnerů na Pet lahve, papír, barevné a bílé sklo,
– v termínu 1 x za 14 dnů vyprazdňování sběrných nádob (popelnic) o objemu 110 – 120 l,
– aktivní přístup v oblasti zpětného odběru zařízení a spolupráce se společnostmi Asekol, Elekrowin a Ekolamp,
– důsledná aplikace a kontrola dodržování Obecně závazných vyhlášek obce Tlumačov č.2/2007 a č.3/2007, které se týkají systému a poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
– snaha drtivé většiny tlumačovských občanů dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a „proekologického“ způsobu likvidace komunálního odpadu


Financování systému sběru a likvidace komunálního odpadu :
výdaje za komunální a nebezpečný odpad za rok 2007 celkem = 1 145 698,- Kč
příjmy za poplatky (350 Kč/osoba/rok) za rok 2007 celkem = 846 815,- Kč
příjmy za třídění (Ekokom + Metalšrot) za rok 2007 celkem = 119 264,- Kč
– příjmy za poplatky (400 Kč/osoba/rok) za rok 2008 k 20.4.celkem = 949 138,- Kč


Množství vytříděného komunálního odpadu a likvidace zpětným odběrem je specifikováno v níže uvedených tabulkách.

Důsledným tříděním odpadu zajišťujeme jeho možnou recyklaci, či další zpracování jednotlivých využitelných složek komunálního odpadu, a tím de facto výrazně přispíváme k ekologickému využití odpadů a k ochraně životního prostředí v našem regionu.
Dalším pozitivním efektem separace odpadů je úspora finančních prostředků vynakládaných na likvidaci komunálního odpadu z obecního rozpočtu, což v konečném důsledku znamená stanovení přijatelné sazby poplatku za komunální odpad pro nejbližší období (sazba 400 Kč/ osoba /rok patří k nejnižším v okolním regionu!).


Poznámka:
Historicky první kampaň pod názvem Den Země se konala 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických a měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Na tradici oslav navázala v roce 1990 i Česká republika a v týdnu kolem tohoto data se po celé zemi konají nejrůznější akce, které mají za cíl upozornit na problémy životního prostředí a ukázat či naznačit možnosti jejich řešení. Obec Tlumačov se letos také připojila do této kampaně a uspořádala v neděli 20.dubna akci s názvem „Oslavili jsme Den Země“ – viz článek ze dne 22.dubna.