Domů » Zprávy » Aktuálně ze zasedání rady obce

Aktuálně ze zasedání rady obce

Ve středu 16. dubna 2008 se konalo řádné zasedání Rady obce Tlumačov, na kterém bylo projednáno 20 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství tři níže uvedené :

Usnesení R5/16/4/08
Rada obce bere na vědomí stav výběru poplatků za komunální odpad, poplatků a známek za psy a příjem z nájmu zahrádek ke dni 8. 4. 2008.
Rada obce schvaluje vystavení platebních výměrů s navýšením o 100 % základní částky poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a navýšení poplatku za psa o 100 % ke dni 1. 5. 2008 všem poplatníkům, kteří své závazky neuhradí do 30. 4. 2008.


K datu zasedání rady obce byl vybrán poplatek za komunální odpad dle aktuálně platné obecně závazné vyhlášky v celkové výši 945 538,– Kč (v rozpočtu 2008 uvažováno celkem 960 tis. Kč). Občané s trvalým bydlištěm v obci Tlumačov, kteří do předepsané lhůty nezaplatili poplatek (celkem k 16.dubnu 27 dlužníků, což představuje cca 1,1 % ze všech poplatníků) budou moci ještě do 30.dubna zaplatit základní výši poplatku, což je pro rok 2008 400 Kč/osoba/rok. Od 1.5.2008 bude základní výše poplatku navýšena na sazbu 800 Kč/občan s trvalým bydliště, a bude důsledně vymáhána od jednotlivých dlužníků.


Usnesení R11/16/4/08
Rada obce doporučuje ZO schválit přijetí daru – budovy č. . 401 se stavební parcelou č. 571 o výměře 693 m2 a přilehlých pozemků p. č. 1448/1 o výměře 466 m2 k. ú. Tlumačov od vlastníka Tělocvičné jednoty Sokol Tlumačov za současného schválení záměru následné výpůjčky předmětné nemovitosti Tělocvičné jednotě Sokol Tlumačov za následujících podmínek:
– výpůjčka 15 let
– využití budovy v oblasti sportu a kultury
– po ukončení výpůjčky zpětný převod majetku
– závazek obce vyvinout úsilí pro získání finančního krytí zamýšlené rekonstrukce
– zahájení projektové přípravy do 30. 9. 2009.


Tímto usnesením obec Tlumačov deklaruje, že jí není lhostejný stavebně-technický stav a údržba sokolovny a je připravena se pokusit zajistit na rekonstrukci objektu finanční zdroje z prostředků strukturálních fondů EU. Jednou z hlavních podmínek pro přiznání dotace žadateli je vlastnictví nemovitosti.


Usnesení R13/16/4/08
Rada obce schvaluje záměr pronajat a následně provozovat objekt sociálního zařízení umístěného na pozemku p. č. st. 479 o výměře 42 m2, k. ú. Tlumačov na Moravě v rámci nádraží stanice ČD Tlumačov za níže uvedených podmínek:
– nájem bude symbolického charakteru
– objekt sociálního zařízení (exteriér i interiér) bude zrekonstruován na náklady vlastníka objektu – pronajímatele a v interiéru budou užity trvanlivé a odolné materiály a zařizovací předměty s minimálním nárokem na údržbu
– doba nájmu neurčitá
– součástí nájemní smlouvy bude i pronájem objektu na pozemku p. č. st. 1270 o výměře 51 m2, k. ú. Tlumačov na Moravě
– pronajímatel bude mít právo objekty – nemovitosti dále podnajmout.


Již několik měsíců komunikujeme s Regionální správou majetku (RSM) Olomouc, což je organizační jednotka společnosti ČD,a.s., která má mimo jiné na starosti údržbu a opravu nemovitostí v rámci ČD. Jedním z našich požadavků bylo uvedení objektu sociálního zařízení v železniční stanici Tlumačov do takového stavu, aby nehyzdilo vzhled obce a nebylo rizikovým místem pro činnost a aktivity, které se neslučují s platnými zákony. Dle informací společnost ČD,a.s. vyčlenila finanční prostředky na rekonstrukci objektu sociálního zařízení a RSM Olomouc se na obec obrátila s nabídkou, zda obec nemá zájem si po rekonstrukci objekt sociálního zařízení (WC) pronajat a provozovat. Při posuzování této problematiky bylo bráno v úvahu i celé spektrum možných synergických efektů výhodných pro občany naší obce.