Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 26. března 2008 se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které v rámci daného programu schválilo a přijalo 16 usnesení.

Mezi hlavní body zcela jistě patřilo projednání a schválení hospodaření obce za rok 2007, které zastupitelstvo projednávalo formou závěrečného účtu, účetní závěrky a také přezkumu hospodaření za rok 2007 osobou oprávněnou poskytovat auditorské služby.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí skutečnost, že při přezkumu hospodaření obce za rok 2007 nebyly zjištěny nedostatky a schválilo jak závěrečný účet obce, tak také účetní závěrku za rok 2007.

Další výrazný okruh projednávaných bodů představovaly majetkoprávní transakce v podobě schválení záměrů odprodat části pozemků, či vlastní schvalovací akt prodeje pozemků ve vlastnictví obce. Většinou se jednalo o malé pozemky vesměs oddělené od původních parcel – pozemků o jednotlivých výměrách od 1 do 130 m2. Výjimku tvořil odprodej pozemku p.č.1408/1 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 1574 m2, na kterém by v budoucnu měla být zrealizována provozovna na opracování kamene pro sochařské, restaurátorské a řemeslné účely.

Jako poslední usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov bylo schváleno usnesení č. Z16/12/03/08 ve znění:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v termínu do 4. 4. 2008 předložit na adresu společnosti V.S.M. Group, s. r. o. Zlín nabídku k odkupu nemovitostí označených jako „Lom Kurovice“, ve které budou uvedeny níže specifikované parametry:

  • záměr využití lokality – přírodní zóna, lokalita pro procházky občanů, zřízení naučné stezky, respektování ochrany přírodní památky Lom Kurovice
  • cenová nabídka na odkup lokality = cena celkem 1,– Kč
  • souhlas s podmínkou, že kupní cena (1,– Kč) bude převedena na účet společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, před podpisem kupní smlouvy

V den konání zastupitelstva jsme obdrželi od realitní kanceláře dopis s informací, že společnost Českomoravský cement Mokrá prodává pozemky označené pod názvem Lom Kurovice.
Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem a jejich vyhlášková cena byla stanovena ve výši 3 553 140 Kč.
Z naší strany byla nabídka ve znění výše přijatého usnesení odeslána dne 27.3.2008 na adresu realitní kanceláře a v kopii také na adresu vlastníka prodávaných nemovitostí. V nabídce byla zmíněna také skutečnost, že obec Tlumačov má ve svém majetku přístupovou panelovou komunikaci k lomu.
Celková cena ve výši 1 Kč zohledňuje nutnou budoucí údržbu lokality s péčí řádného hospodáře, a také usměrněný provoz v lokalitě s dodržením závazků vyplývajících ze statutu přírodní památky.