Domů » Zprávy » Budou v Tlumačově protipovodňové ochranné hráze.(?)

Budou v Tlumačově protipovodňové ochranné hráze.(?)

Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní vztahy k pozemkům, které budou dotčeny stavbou protipovodňových hrází, formou uzavírání smluv o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků.

Ze smlouvy vyplývá, že vlastníkům pozemků je nabízena kupní cena ve výši stanovené dle oceňovacích předpisů platných ke dni předložení kupní smlouvy, ale však s garancí minimální ceny 82,78 Kč/m2. Dále je dohodnut termín pro ukončení mandátní činnosti ze strany obce a to do 30.dubna 2008 s tím, že následně budou předány Povodí Moravy všechny potvrzené smlouvy.
K datu 29.2.2008 je situace v oblasti zajištění potřebných pozemků pro následnou stavbu protipovodňových hrází v k.ú. Tlumačov na Moravě následující:

  • celkový počet stavbou dotčených pozemků = 152
  • celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy = 102
  • nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou smlouvou = 35
  • počet pozemků s nedokončeným dědickým řízením = 7
  • počet pozemků, u kterých není ze strany vlastníků odpověď = 8

Situaci značně komplikuje jeden poměrně nevelký pozemek p.č.1710 o výměře 304 m2, který spoluvlastní formou singulárního podílu celkem 132 osob (!), z nichž u 49 osob není ukončené dědické řízení !

Vzhledem ke skutečnosti, že na stavbu protipovodňových hrází je ze strany Povodí Moravy zajištěno financování (investiční náklad stavby cca 80 mil. Kč) a termín realizace v období 2009 – 2010 je realistický, tak by bylo smutné (a svým způsobem ostudné), kdyby tato veřejně prospěšná stavba nebyla realizována kvůli nesouhlasu některých vlastníků dotčených pozemků s údajně nízkou kupní cenou. Nebude-li souhlasit byť jediný vlastník stavbou dotčeného pozemku, tak na stavbu nebude vydáno stavební povolení (!) a alokované finance pravděpodobně budou proinvestovány v jiné lokalitě ČR či EU.!

V případech, kdy je ohrožen majetek osob či přímo jejich život, tak je na místě solidární a lidský přístup s určitou mírou pokory k přírodě a jevům, které neumíme ovlivnit a předcházet jim.

(Více fotografií z povodně v roce 2006 naleznete ve fotogalerii)