Domů » Zprávy » Aktuálně ze zasedání rady obce

Aktuálně ze zasedání rady obce

Ve středu 12. března 2008 se konalo řádné zasedání Rady obce Tlumačov, na kterém bylo projednáno 15 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství tři níže uvedené :

Usnesení R10/15/3/08
Rada obce schvaluje smlouvu o dílo na provedení stavebních úprav suterénních prostor ve staré budově základní školy č. p. 63 se společností Napajedelské stavby s. r. o. v celkové ceně díla vč. DPH 439.558,– Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.


Předmětná smlouva řeší stavební úpravy doposud nijak využívaných suterénních prostor staré budově základní školy (v dřívějších letech do roku 1985 šatny). Po dokončení stavebních úprav v rozsahu provedení nových omítek, podlah, výměny oken a dveří a příslušných zdravotechnických a topenářských instalací budou prostory předány do užívání DDM Sluníčko, pracoviště Tlumačov.


Usnesení R12/15/3/08
Rada obce byla seznámena s vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu projektů z ROP Střední Morava ze strany Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a bere na vědomí znění této výzvy.
Rada obce schvaluje smlouvu se společností GHCregio s.r.o. Olomouc v předloženém znění se zapracováním připomínek v čl. II bod 2, čl. III bod 7, čl. IV bod 2 a 3, čl. V bod 3 a čl. VI bod 2 na přípravu a zpracování žádosti projektu Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov pro financování ze strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu Střední Morava, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.


Tímto usnesením jsou oficiálně zahájeny práce na přípravě a zpracování žádosti projektu Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov pro financování ze strukturálních fondů EU s tím, že konečný termín pro odevzdání žádosti je limitován termínem do 5.5.2008. Projektová žádost bude zpracována tak, aby realizace projektu mohla být financována z Regionálního operačního programu Střední Morava v rámci oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova – sociální infrastruktura.
Předpokládané náklady stavební části díla Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov (IOSSVS), který sestává ze staronového sídla obecního úřadu (objekt postaven jako radnice v roce 1846), vhodných prostor pro Klub seniorů (51m2), dále Mateřského centra (42m2), Klubovny mládeže (81m2) a poradenského střediska pro oblast sociálních služeb (18m2), jsou dle zpracované projektové dokumentace kalkulovány ve výši 22, 860 mil Kč
V případě, že naše žádost bude vybrána Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava k finanční podpoře (dotace max.90% ze způsobilých výdajů, vlastní zdroje min. 10%), tak realizace projektu se plánuje v období 10/2008 – 12/2009.


Usnesení R13/15/3/08
Rada obce bere na vědomí záměr společnosti SAKER spol. s r. o., Na Skádkách 3475, Kroměříž na zřízení provozu „Zpracování a skladování hliníkových strusek“ ve stávající hale v areálu bývalého zemědělského družstva Tlumačov.
Rada obce požaduje z důvodu eliminace možné ekologické zátěže a z důvodu ochrany zdraví osob po společnosti SAKER spol. s r.o. Kroměříž zpracovat a posoudit záměr na zřízení provozu „Zpracování a skladování hliníkových strusek“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (EIA) a následně předložit k vyjádření příslušným orgánům státní správy a samosprávy.


Společnost Saker je vlastníkem stávající haly na výronu hnojiv (kompostárny) v bývalém zemědělském areálu (Agrotonz, – dříve Plemenářský podnik Tlumačov) a předložila na obecní úřad žádost o stanovisko k záměru využít po stavebních úpravách halu na zpracování a skladování hliníkových strusek.
Před schválením výše uvedeného usnesení rada vzala na vědomí stanoviska svých poradních orgánů, a to komise stavební a komise životního prostředí.