Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 12.prosince 2007 se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které projednalo 14 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství níže uvedené :

Usnesení Z 6/10/12/07:
Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2008 pro obec Tlumačov, a tím postup a použití finančních prostředků pro I.čtvrtletí roku 2008.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro obec Tlumačov na I.čtvrtletí roku 2008 a čerpání finančních prostředků maximálně takto:
. leden 2008 = 2,500.000,- Kč
. únor 2008 = 2,500.000,- Kč
. březen 2008 = 2,500.000,- Kč

Z důvodu snahy o tvorbu realistického rozpočtu na rok 2008, který bude také však vycházet z již uplynulého roku 2007 (jak ze skutečných příjmů, tak také ze skutečně vynaložených výdajů) a z předpokládaného dopadu zvyšování cen energií či sazeb DPH, tak bylo zastupitelstvem schváleno výše uvedené rozpočtové provizorium. Pro období prvního čtvrtletí roku 2008 budou finanční prostředky vynakládány pouze tzv. mandatorní výdaje k zachování chodu obecního úřadu a příspěvkových organizací obce Tlumačov.
Jedná se zejména o platby: zálohy na energie, inkasní platby, mzdy, nutné udržovací práce, PHM, telekomunikační a poštovní poplatky, pojištění a také služby objednané či nasmlouvané již v roce 2007 jako například doplatek za odstranění přechodové lávky. Dále se uskuteční převod finančních prostředků nutných k zajištění provozu zřízených příspěvkových organizací obce Tlumačov.
Vlastní rozpočet obce na rok 2008 bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva v měsíci únoru.

Usnesení Z13/10/12/07:
Zastupitelstvo obce Tlumačov rozhodlo o neúčasti obce Tlumačov v pokračování projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku II formou partnerství se zaměřením na cílové skupiny osoby v krizi ( oběti násilí, osoby bez přístřeší a občané vracející se z výkonu trestu), osoby ohrožené sociálně patologickými jevy (drogově závislí, děti a mládež ohrožená delikvencí) a rodiny s dětmi.

Obec Tlumačov byla v období 2005-2007 partnerem města Otrokovice v projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku. V tomto období byl komunitní plán zaměřen na tři cílové skupiny a to:
· Zdravotně postižení,
· Senioři
· Nezaměstnaní

V tomto období se obec Tlumačov aktivně zapojila do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Otrokovicku v podobě zástupců obce v řídící skupině (Ing. Ševela, Mgr. Pečeňová), či pracovních skupinách (Bc. Ludmila Stodůlková – zdravotně postižení, Mgr. Marie Pečeňová – senioři a Daniela Králová – nezaměstnaní).
Závěrečným dokumentem v rámci KPSS na Otrokovicku z období 2005-2007 byl Strategický dokument 1. Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2008 – 2012, který vychází z potřeb a priorit zjištěných u stovek lidí v mikroregionu a rozpracovaných následně desítkami lidí v pracovních skupinách do podoby projektových záměrů na léta 2008-2009 (tzv. Akční plán) a na léta 2010-2012 (tzv. Střednědobý plán). Dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Tlumačov dne 13.6.2007.

Pokračování Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku II má v plánu se zaměřovat na cílové skupiny, jejichž výskyt v naší obci mimo obecnou cílovou skupinu rodiny s dětmi není plošný a to:
· Osoby v krizi ( oběti násilí, osoby bez přístřeší a občané vracející se z výkonu trestu)
· Osoby ohrožené sociálně patologickými jevy (drogově závislí, děti a mládež ohrožená delikvencí)
· Rodiny s dětmi

Zastupitelstvo při zvažování další účasti v druhé etapě komunitního plánování vyhodnotilo jako přednostnější prvotně realizovat závěry z první etapy (bezbariérové chodníky a přístupy, klub seniorů, zajištění kapacity pro tlumačovské občany v domově důchodců, kulturně vzdělávací aktivity….), než rozpracovávat další cílové skupiny (jako například osoby bez přístřeší a občané vracející se z výkonu trestu, či drogově závislí), které nejsou v naší obci tak početné jako senioři, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní.