Domů » Zprávy » Aktuálně ze zastupitelstva

Aktuálně ze zastupitelstva

Ve středu 7.listopadu 2007 se konalo řádné zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov, které projednalo 16 bodů schváleného programu jednání.

Z přijatých usnesení vybírám v rámci aktuálního zpravodajství níže uvedené :

– Z 6/9/11/07 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje s účinností od 1. 1. 2008 Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu a Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Schválením vyhlášky č.2/2007 se zejména aktualizují složky komunálního odpadu, které jsou předmětem třídění a konkretizuje se typ a objem odpadových nádob pro jednotlivé domácnosti. Vyhláška č.3/2007 obsahuje zejména skutečný výpočet nákladů obce za rok 2006 spojených se sběrem a svozem komunálního odpadu, z kterého vychází sazba poplatku za komunální odpad ve výši 400 Kč za osobu poplatníka na kalendářní rok (účinnost od 1.1.2008).


– Z 14/9/11/07 Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený návrh názvu místní komunikace v lokalitě mezi ulicí Švermova a Jiráskova a schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, nový název ulice „U Cementárny“.

Jedná se o název ulice v lokalitě mezi ul. Švermova a ul. Jiráskova, jenž je určená pro stavbu rodinných domů. Obec dokončila v předmětném území technickou vybavenost (inženýrské sítě a komunikace) a v současnosti jeden z vlastníků pozemku již zahajuje výstavba prvního rodinného domu v této lokalitě.


– Z 15/9/11/07 Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství obce Tlumačov v dobrovolném svazku „Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě“ dohodou ke dni 31. 12. 2007 nebo písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi a pověřuje starostu jednáním ve věci ukončení členství v dobrovolném svazku.

Jedním z hlavních důvodů pro ukončení členství je skutečnost, že obec Tlumačov jako jedna z mála stávajících členských obcí nemá v katastru řeku Moravu, a tudíž kromě cyklostezky Tlumačov – Kvasice (komplikované vlastnické vztahy k pozemkům dotčeným cyklostezkou) nemá žádné záměry pro budoucí období, které by se týkaly rozvoje Baťova kanálu či vodní cesty na řece Moravě.


– Z 17/09/11/07 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktuálním stavem připravenosti investiční akce „Odkanalizování obce Tlumačov a odvedení splaškových vod na ČOV“ a bere na vědomí, že zahájení realizace etap č. 1 a 2 se předpokládá v období 04/2008 s tím, že pro etapu č. 3 (severní část zastavěného území obce) bude muset být ze strany obce (investora) zajištěno financování.

Výše uvedené usnesení obecně shrnuje více jak deset let usilovné přípravy, jednání ve věci technického řešení či zajištění financování. V průběhu 46. týdne (od 12. do 16.11.2007) se očekává, že po třech letech od podání žádosti bude vydáno na investiční akci stavební povolení (Rozhodnutí ve vodoprávním řízení). Dále usnesení obsahuje informaci, že pro první dvě etapy je zajištěno financování a zahájení prací na akci „Odkanalizování obce Tlumačov“ je plánováno v první polovině roku 2008. Zhotovení třetí etapy (kanalizační stoky v ulicích J.Žižky, Přasličná, Zábraní, Mánesova, větší část Dr. Horníčka a ul. Masarykova) se předpokládá v období 2009-2010.