Domů » Zprávy » V Tlumačově budou protipovodňové ochranné hráze.(?)

V Tlumačově budou protipovodňové ochranné hráze.(?)

Povodeň z roku 1997 byla de facto jedním z hlavních impulsů pro zahájení intenzivních prací na přípravě protipovodňových opatření, které zajistí patřičnou ochranu majetku tlumačovských občanů.

Ve spolupráci s tehdejším Okresním úřadem ve Zlíně byl zpracován projekt protipovodňových hrází, na který bylo dne 15.2.2001 vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 15.3.2001. Další kroky v oblasti přípravy byly zastaveny, protože nebylo zajištěno financování v řádech několika desítek milionů korun, a také nebyl ujasněn investor díla.
Následně v období let 2003 – 2004 byla zahájena a probíhala jednání s potencionálním investorem akce Protipovodňová ochrana obce Tlumačov, a to se státním podnikem Povodí Moravy, který v té době avizoval připravenost zrealizovat a zafinancovat tuto akci. Opravdovost dohodnutých závěrů z jednání dokladoval i fyzickým převzetím projektové dokumentaci vč. příslušné agendy a platného územního rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že projektová dokumentace protipovodňové ochrany z období 1998/99 neobsahovala a neřešila problematiku komplexně, zejména neřešila odvod zahrázových vod z Hlavničky a Hajské příkopy, a Povodí Moravy nemělo alokovánu finanční částku potřebnou pro další kroky (stavební povolení, realizaci díla), tak platnost územního rozhodnutí v březnu 2005 propadla.

PovodeňPo jarních povodních z roku 2006, představitelé obce Tlumačov zintensivnili kroky směřující k realizaci protipovodňových opatření a i díky zájmu o danou problematiku ze strany představitelů Zlínského kraje, Povodí Moravy vstoupilo do procesu protipovodňových ochran komplexněji (Tlumačov, Uherské Hradiště,…) a deklarovalo připravenost profinancovat stavbu s využitím zdrojů z EU (EIB).

Na základě výše uvedeného je v současné době vypracována projektová dokumentace „370 341 MORAVA, Tlumačov – ochranná hráz“ z května 2007, která vychází z původní verze a zahrnuje i výše vzpomínané řešení zahrázových vod. Obec Tlumačov z důvodu změny trasy ochranných hrází aktuálně provádí změnu č.7 územního plánu. Dále se obec Tlumačov z důvodu znalosti místního prostřední dohodla s Povodím Moravy,s.p. na mandátní činnosti, kterou bude vykonávat pro investora zejména v rozsahu zajišťování majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům formou uzavírání smluv o budoucích kupních smlouvách, bez kterých není možno naplnit legislativní požadavky uvedené zejména ve stavebním zákoně (územní rozhodnutí a následně stavební povolení).

Aktivity spojené s mandátní činností byly ze strany obce Tlumačov zahájeny dne 9.8.2007 formou rozeslání smluv o budoucích kupních smlouvách konkrétním vlastníkům s tím, že do 30.8.2007 bylo na doručenku rozesláno 222 smluv. Z tohoto počtu se k 30.9.2007 vrátilo 112 smluv podepsaných (odsouhlasených), 23 zásilek bylo vráceno z důvodu nedoručení k adresátovi a 16 smluv nebylo odsouhlaseno (nebylo podepsáno) ze strany vlastníků z důvodu nesouhlasu s některým z ustanovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Téměř u všech 16-ti neodsouhlasených smluv byla ze strany vlastníků společná připomínka – a to požadavek na vyšší kupní cenu, než je uvedena ve smlouvě (ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě je ujednání o stanovení kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni předložení kupní smlouvy, ale však s garancí minimální ceny 82,78 Kč/m2).
Problematika zajišťování majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou je umocněna více jak 50-ti vlastníky, u nichž nejsou dořešeny vlastnické vztahy (úmrtí, neznámé bydliště, nedořešené dědické řízení,..).
Se všemi, kteří mají připomínky či potřebu získat upřesňující informace vedeme písemnou korespondenci či organizujeme osobní jednání s vlastníky pozemků nad společnou problematikou i za účasti zástupce s.p. Povodí Moravy ( např. dne 3.10.2007).

Vzhledem k předpokládané solidárnosti vůči občanům, kteří vlastní nemovitosti (zejména rodinné domy) v oblasti záplavového území, a vzhledem k charakteru stavby ve veřejném zájmu se obecně očekává průběžné akceptování smluv ze strany vlastníků pozemků, čímž bude splněn jeden ze základních předpokladů pro realizaci stavby protipovodňových hrází v Tlumačově.

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov – základní údaje:

  • investiční náklad cca 80 mil. Kč – upřesněno investorem,
  • investor = Povodí Moravy s.p.
  • termín předpokládané realizace = rok 2009 (nutno provést změnu Územního plánu obce Tlumačov, zajistit majetkoprávní vztahy ke stavbou dotčeným pozemkům a získat stavební povolení).
  • délka protipovodňových hrází cca 3,2 km
  • počet stavbou dotčených pozemků = 154 (tj. 261 vlastníků)