Domů » Zprávy » Tlumačov bude rušit obecní policii

Tlumačov bude rušit obecní policii

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.září 2007 rozhodlo o zrušení Obecní policie Tlumačov k 31.12.2007.

Hlavním důvodem pro zrušení obecní policie byly ekonomicko – finanční důvody, kdy roční provoz představoval výdaj z obecního rozpočtu ve výši 900 000 Kč. Vzhledem k velikosti obce a celkové výši rozpočtu (cca 26 mil. Kč) je to nezanedbatelná každoroční částka, která v budoucnu může být využita například v oblasti prevence či podpory mládeže. Dalším důvodem, který od roku 1997 výrazně ovlivňoval výkon činnosti obecní policie, bylo personální obsazení. Do Obecní policie Tlumačov byli zařazeni 2 strážníci, kteří nemohli zajistit úplné časové pokrytí výkonu služby v obci v rozsahu 24 hod a 7 dní v týdnu, což znamenalo výrazně omezenou funkčnost obecní policie.
Zastupitelstvo při svém rozhodování bralo v úvahu také skutečnost, že ze strany státu jsou na obce přenášeny další a nové povinnosti ve smyslu rozsáhlejší agendy a úřednické činnosti bez patřičného finančního krytí, a tak není možno dále financovat z obecního rozpočtu výkon problematiky spojené s dodržováním platných zákonů a jiných předpisů, a de facto v řadě činností suplovat Policii ČR.
V nejbližším období předpokládáme jednat s obvodním oddělením Policie ČR v Otrokovicích o standardním zajištění preventivní a kontrolní služby například ve smyslu přítomnosti příslušníků policie na přechodech, hlídkové služby v nočních hodinách, zajištění preventivních přednášek a dalších akcí pro děti a mládež či ve zřízení kontaktního místa pro komunikaci s občany.
V případě ohrožení osob či majetku neváhejte volat Policii ČR na telefonní číslo 158 nebo tísňové volání 112. Kontaktní telefon na obvodní oddělení Policie ČR v Otrokovicích je 577 922 078 nebo 974 666 602.

Vybrané údaje vztahující se k Obecní policii Tlumačov :

  • vznik k 1.7.1992
  • personální obsazení: do 31.12.1996 …3 strážníci, od 1.1.1997 …2 strážníci
  • předpokládané roční výdaje 2007 …889 tis. Kč, (k 30.6.07 = 426 tis. Kč),
  • předpokládané roční příjmy 2007 …10 tis. Kč, (k 30.6.07 = 2 tis. Kč),
  • ve Zlínském kraji je zřízena obecní policie ve 20 obcích z celkového počtu 304 obcí s tím, že Tlumačov byl co do počtu obyvatel nejmenší obcí (dále Hluk = 4 300 obyv. či Uherský Ostroh = 4 400 obyv) – čerpáno z www.mvcr.cz,
  • města, kde obecní policie není zřízena – např. Hulín (7 400 obyv.), Chropyně (5 120 obyv.), Slušovice (3 000 obyv.), aktuálně zrušena ve Vizovicích (4 500 obyv)
  • nabídka pracovního zařazení pro stávající strážníky – od 1.1.2008 organizační zařazení do odd. životního prostředí, údržby a služeb OÚ Tlumačov.