Domů » Zprávy » Vzpomenutí na povodeň z července 1997

Vzpomenutí na povodeň z července 1997

Na den přesně – před 10 lety i naši obec postihla ničivá povodeň, která se zařadila mezi největší přírodní katastrofy v České republice ve 20. století.

Připomeňme si několik významných okamžiků, které některé více a některé méně měly zásadní vliv na vznik a průběh povodně v obci Tlumačov:
. od 19. století postupně, intenzivně zejména počátkem 20. století realizována regulace koryta řeky Moravy s tím, že před regulací koryto řeky Moravy v úseku Kroměříž – Tlumačov měřilo 14,44 km a po zregulování jen 4,655 km !,
. ve dvacátých letech 20. století (1920-21) došlo při velké vodě k protržení levobřežní hráze řeky Moravy a voda se tak hnala prastarým řečištěm na Tlumačov,
. v prvních červencových dnech roku 1997 na severní Moravě intenzivně a vytrvale pršelo,
. v průběhu 4. – 6. července se silný a dlouhotrvající déšť vyskytoval i v lokalitě naší obce,
. 8. července – průtok v řece Moravě 690 m3/s.! Říčka Rusava vyplavila Záhlinické rybníky – zaplaveny první sklepy a suterény v Tlumačově – zejména v lokalitě u rybníčka,
. 9. července – čas 4.15 hod – protržení levobřežní hráze řeky Moravy v délce cca 140 m (obdoba z let 1920/21), štěrkoviště zaplaveno vodou z Moravy a trasou prastarého řečiště se valil proud vody na Tlumačov. Postupně jsou zaplavovány části či celé ulice Sportovní, Metlov, Dolní, Masarykova, Kvasická, Krátká a Mánesova. Začíná evakuace osob a zvířat. Vypnut elektrický proud – trafostanice a rozvaděče pod vodou,
. 10 července – v ulici Metlov padají první domky postavené z nepálených cihel –kotovic. Silnice I/55 neprůjezdná. Jediné dopravní spojení je na Machovou a z části na Kurovice. Přijíždí humanitární pomoc – plastové láhve s pitnou vodou a čerstvý chléb. Morava dosahuje maximálního průtoku – Kroměříž = 743 m3/s (obtížně měřitelné – některé odhady uvádějí až 1000m3/s!!!). Výška povodňové vody v ul. Metlov až 145 cm, fotbalové hřiště 215 cm, jižní část ul. Dolní 192 cm, ul. Kvasická – lokalita u rybníčku naměřena výška úctyhodných 234 cm!!!,
. od 15. července pozvolný pokles hladiny Moravy i vytvořených vodních lagun (souvislá vodní plocha od Otrokovic po Kroměříž – zadrženo zde cca 66 mil m3 povodňové vody. Návrat občanů do zaplavených domů, úklid obydlí a veřejných ploch.
. 17. – 18. července – na severní a střední Moravě opět nastupuje silný déšť. Průrva v levém břehu Moravy stále není opravena, přestože Povodí Moravy bylo několikrát urgováno. Tato skutečnost zvyšuje neklid a nervozitu v zasaženém území,
. od 22.7. – pokles hladin a postupný ústup velké vody s tím, že od 28.7. končí i činnost Okresní krizový štáb ve Zlíně.

Povodní bylo zasaženo a různou měrou poškozeno 138 rodinných domů, z čehož 21 domů bylo zdemolováno. Kromě škod na majetku obce Tlumačov (místní komunikace, kanalizace, demolice objektu Domu dětí a mládeže,…) byl významně postižen areál fotbalového hřiště (demolice kabin a nutná sanace fotbalové plochy) a dále byly postiženy areály vč. zásob firem Dura-line, Stodůlka, Agrotonz a Zemský hřebčinec.

Povoden

Jsem přesvědčen, že povodeň z roku 1997 byla pro postižené občany těžkou životní zkouškou, v které si však mohli potvrdit řadu rčení, která lze charakterizovat jako nadčasová :
. „větru ani dešti neporučíme“ – příroda je živý organismus, který reaguje na násilné zásahy způsobené člověkem, někdy se zpožděním několika desítek let o to však silnějším způsobem. Téměř nikdo z nás si ještě ráno 8.července 1997 nedovedl představit ničivou sílu a rozsáhlost povodně, která příští den nastane,
. „poslouchejme rady otců svých“ – každé nové rozhodnutí musí vycházet a respektovat zkušenosti z minulosti ,
. „v nouzi poznáš přítele“ – přírodní katastrofa utlumila sousedské rozpory či rozdílné politické názory a vyvolala velkou vlnu solidarity a humanitární pomoci.


Povodeň z roku 1997 byla de facto jedním z hlavních impulsů pro zahájení intenzivních prací na přípravě dvou zásadních investičních akcí pro obec Tlumačov a to :
1. odkanalizování obce Tlumačov a odvedení kanalizačních vod na ČOV Otrokovice
2. protipovodňová ochrana obce Tlumačov.

I když se jedná na první pohled o různorodé a samostatné stavební akce, tak vzhledem k několika desítkám výustí kanalizace do přilehlých vodotečí (Mojeny, Hlavničky či Hajské příkopy) se jedná o akce úzce propojené a do značné míry na sobě závislé.


Odkanalizování obce Tlumačov :
. investiční náklad cca 100 mil Kč,
. více jak 10,5 km kanalizačního potrubí, 6 čerpacích stanic,
. v současnosti probíhá vodoprávní řízení (obdoba stavebního povolení),
. součást projektu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín,a.s. s názvem „Zlínsko – čištění vod pro Evropu“, který je formou žádosti o financování od 11/2005 předložen ke schválení ze strukturálních fondů EU (Fond soudržnosti),
. termín předpokládané realizace = 2009- 2010 (vzhledem k závazku ČR vůči EU, že obce nad 2 tis. ekvivalentních obyvatel budou mít zajištěno čištění odpadních vod do roku 2010).

Protipovodňová ochrana obce Tlumačov :
. investiční náklad cca 60 mil. Kč,
. délka protipovodňových hrází cca 3,2 km
. aktuální projektová dokumentace z 05/2007 zpracovaná společností POYRY Brno v rozsahu pro územní řízení. Tato dokumentace na rozdíl od původní řeší i případné odvedení zahrázových vod z přítoků (místních vodotečí),
. investor = Povodí Moravy s.p.
. termín předpokládané realizace = 2009 (nutno provést změnu Územního plánu obce Tlumačov, vykoupit stavbou dotčené pozemky a získat stavební povolení).