Domů » Zprávy » Peníze z fondů EU pro všechny ! Opravdu ?

Peníze z fondů EU pro všechny ! Opravdu ?

Jak veřejnoprávní, tak i komerční zpravodajská média nás často informují o poměrně velkých finančních částkách v řádech miliard korun rezervovaných pro Českou republiku ve strukturálních fondech EU pro nejbližší plánovací období 2007-2013.

Ten, kdo nezná podrobnosti, by mohl podlehnout dojmu, že dotace z fondů EU jsou snadno dosažitelné pro všechny a za peníze z Evropské unie uděláme vše co nás dlouhodobě trápí a co potřebujeme vybudovat, opravit či zmodernizovat.
Ve skutečnosti je opak pravdou.
Toto tvrzení opírám o zkušenosti s přípravou projektů, s realizací stavby a s čerpáním dotací z fondů EU, na kterých jsem se podílel či podílím ve funkci starosty obce.
Před schválením a získáním dotace ze strukturálních fondů musí žadatel zpracovat administrativně velmi náročnou a složitou žádost, která obsahuje řadu odborných údajů zejména z oblasti ekonomiky. Tato žádost v úplné podobě je z pravidla několikasetstránková a její součástí jsou obsáhlé přílohy – jako projektová dokumentace či studie proveditelnosti. Žadatel již při zpracování žádosti musí mít do detailu vyjasněnou představu nejen o vlastní stavbě, ale hlavně o následném provozu. Současně projekt, na který se zpracovává žádost, musí vykazovat tzv. „přidanou hodnotu“. Familiárně řečeno – na opravu střechy nebo děravých okapů dotace z fondů EU nejsou. Fáze přípravy žádosti a její předložení ke schválení u investičních projektů představuje ve finančním vyjádření částku několikaset tisíc korun – v závislosti na rozsahu projektové dokumentace.
Vlastní stavbu musí úspěšný žadatel – příjemce dotace profinancovat z vlastních zdrojů a teprve až po kolaudaci a vyúčtování stavby obdrží peníze z evropských fondů, které z pravidla pokrývají maximálně 85 % z celkové ceny. V průběhu stavby a při dokončení musí příjemce dotace zpracovávat průběžné či závěrečné monitorovací zprávy a dokládat bezpočet příloh, které prokazují uznatelnost vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dotace.

Ten, kdo chce žádat a být úspěšným příjemcem dotací ze strukturálních fondů EU na investiční projekty (řada podmínek se však vztahuje i na neinvestiční tzv. měkké projekty), tak musí :
. mít do detailu promyšlený investiční záměr včetně prokázání jeho společensko veřejné potřebnosti,
. mít komplexní představu o budoucím provozu díla, které je předmětem dotace vč. personálního obsazení, provozních výdajů a nákladů, přehledu o konkurenci či možných rizikových faktorech, které by mohly negativně ovlivnit stavbu nebo provoz díla,
. mít fundovaný projektový tým, který se orientuje v podmínkách dotace, v oblasti stavebnictví, ekonomiky a budoucího provozu předmětného díla,
. mít rezervovány vlastní zdroje určené k dofinancování celkové ceny (obvykle 5-15 % z celkové ceny díla – projektu),
. mít zajištěno úplné profinancování projektu do doby, než obdrží dotace ze strukturálních fondů,
. zajistit provoz objektu po nezbytně nutnou dobu – udržitelnost projektu po minimální dobu obvykle 5 let.


Z výše uvedeného je patrné, že úspěšné čerpání dotací z fondů EU je poměrně velmi odbornou záležitostí s náročnou administrativou, a vyžaduje manažerský přístup v průběhu realizace. Domnívám se, že ne všechny veřejno-právní korporace –zejména malé obce jsou schopny zajistit zvládnout všechna úskalí, která jsou charakteristická pro úspěšné čerpání dotací ze strukturálních fondů.

S respektováním výše popsané problematiky má obec Tlumačov pro plánovací období 2007-2013 připraveno 6 investičních a 1 neinvestiční záměr pro zpracování žádosti o čerpání dotací s tím, že v současné době připravujeme konkrétní žádost do strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu Střední Moravy s názvem „Integrovaný objekt sociálních služeb a veřejné správy Tlumačov“.
Jedná se o rekonstrukci a přístavbu objektu č.p.65 nám. Komenského (vedle nové budovy KIS). Projekt je zaměřen na funkční využití objektu (v 19. století radnice) na centrum veřejné správy (obecní úřad) a sociálních služeb. Cílem projektu je zkvalitnit, rozšířit a zajistit dostupnost veřejné správy a sociálních služeb pro občany naší obce. Projekt kromě sídla obecního úřadu s bezbariérovým přístupem zahrnuje nové kontaktní místo pro umístění poradenského centra v oblasti sociálních služeb a dále prostory pro klub seniorů, mateřské centrum a centrum mládeže (obdoba nízkoprahového zařízení). Realizací tohoto projektu v dané lokalitě bude dotvořeno přirozené centrum obce – náměstí Komenského (objekt DPS, lékárna, pošta, Kulturní a informační středisko, v těsné blízkosti ZŠ, MŠ).

Věřím, že naše obec bude úspěšná v předkládání žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU v průběhu plánovacího období 2007-2013.
Jsem přesvědčen, že přiznaná finanční podpora z fondů EU našim projektům zajistí obci Tlumačov odpovídající infrastrukturu, v které budou poskytovány kvalitní a dostupné služby především občanům naší obce, a přispěje ke vnímání Tlumačova jako moderního venkovského sídla evropského typu.