Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je středa, 27.3.2019 - svátek má Dita, zítra slaví Soňa
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

U S N E S E N Í
ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV
ze dne 15.11.2006


Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 11. 2006 přijalo tato usnesení:

Usnesení Z1/2/11/06

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO dne 15. 11. 2006.

Usnesení Z2/2/11/06

Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu jednání dne 15. 11. 2006 pp. Vladimíra Brázdila a MUDr. Františka Kela.

Usnesení Z3/2/11/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu zápisu z minulého jednání a zprávu ověřovatelů - bez připomínek a bylo seznámeno s plnění usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce - bez připomínek.

Usnesení Z4/2/11/06

Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce na svých zasedáních v období od 13. 9. 2006 do 15. 11. 2006.

Usnesení Z5/2/11/06

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení odměn neuvolněným členům ZO pro volební období 2006- 2010 ve výši, která byla platná v minulém volebním období 2002 - 2006 dle předloženého návrhu se splatností od 1. 11. 2006.

Usnesení Z6/2/11/06
Usnesení Z7/2/11/06

Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor ve složení Ing. Jan Rýdel - předseda, Ing. Roman Huráň a Svatopluk Otevřel - členové.

Usnesení Z8/2/11/06

Zastupitelstvo obce schvaluje jako další osobu pověřenou výkonem funkce obřadníka Mgr. Lenku Odložilíkovou s tím, že může zastupovat starostu či místostarostu při občanských obřadech a jiných významných příležitostech a užívat závěsný odznak.

Usnesení Z9/2/11/06

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou změnu č. 3/2006/11 rozpočtu obce pro rok 2006 v plném rozsahu, tj. snížení příjmů a výdajů o 1,824.000,-- Kč s tím, že celkové rozpočtové příjmy a výdaje rozpočtu obce na rok 2006 po změně č. 3/2006/11 činí 42,351.106,-- Kč

Usnesení Z10/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí dopis pana ***, o vzdání se kupního práva na pozemek č. 4 - p.č. 779/14 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře 970 m2.

Usnesení Z11/2/11/06

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách zřízení stavby "Silnice II/367 - Kvasice - Tlumačov, ochrana jímacího území" mezi obcí Tlumačov a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje.

Usnesení Z12/2/11/06

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Otrokovice a obcí Tlumačov v souvislosti s investiční akcí "Odkanalizování obce Tlumačov".

Usnesení Z13/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje záměr odkoupit pozemek p.č. 450 - zahrada o celkové výměře 970 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za cenu stanovenou znaleckým posudkem jako tržní, maximálně však do 200,-- Kč/m2 dle nabídky p. *** ze dne 25. 10. 2006 a pověřuje místostarostu obce Ing. Antonína Jonáška jednáním s vlastníkem předmětného pozemku.

Usnesení Z14/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odkoupení pozemků p.č.378, 1398/32, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/10, 388/11, 388/13 a 452 v k.ú. Tlumačov na Moravě za cenu dle nabídky společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnosti, Mokrá 359, 664 04 Mokrá - Horákov ze dne 3. 10. 2006 a ukládá starostovi předložit kupní smlouvu ke schválení zastupitelstvu obce.

Usnesení Z15/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej 22 ks použitých dřevěných regálů vhodných pro uskladnění knih za cenu celkem 1.100,-- Kč Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Usnesení Z16/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje odprodej použitého telefonního přístroje Nokia 6230i pořízeného dne 3. 10. 2005 panu *** za cenu 990,-- Kč.

Usnesení Z17/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tlumačov č. 1/2006 o veřejné zeleni v předloženém znění.

Usnesení Z18/2/11/06

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o hypotečním úvěru ze dne 7. 11. 2001 mezi KB, a.s. a obcí Tlumačov a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.

Usnesení Z19/2/11/06

Zastupitelstvo obce Tlumačov projednalo a schvaluje Mandátní smlouvu mezi Povodím Moravy, s.p. a obcí Tlumačov na činnosti spojené s administrativní agendou spojenou s rozesláním, projednáním a podpisem smluv o budoucí kupní smlouvě pro získání vlastnického práva k dotčeným pozemkům stavbou "Protipovodňové ochranné hráze" v k. ú. Tlumačov.

 

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Brázdil, MUDr. František Kel

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

 


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
27.03.2019 v 01:50:32, © Obec Tlumačov 2002-2019