Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je pondělí, 21.1.2019 - svátek má Běla, zítra slaví Slavomír
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

Usnesení RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 19.4.2006

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 19.4.2006 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/36/06

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 19. 4. 2006.

Usnesení R2/36/06

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/36/06
Usnesení R4/36/06
Usnesení R5/36/06

Rada obce schvaluje snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV č. 5/2004 o 50 %, tj. na 175,-- Kč, pro žadatelku ***.

Usnesení R6/36/06

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria pro období 01 - 03/2006 a následně předkládá ke schválení do zastupitelstva dne 3. 5. 2006.

Usnesení R7/36/06

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 - 03/2006.

Usnesení R8/36/06

Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2006 pro:

Usnesení R9/36/06

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok, tj. do 13. 5. 2007 nájemnicím *** a ***.

Usnesení R10/36/06
Usnesení R11/36/06
Usnesení R12/36/06

Rada obce schvaluje uzavřít smlouvy v rámci kolektivního systému na zpětný odběr elektrozařízení řešeného pod systémem nakládání s komunálním odpadem se společnostmi Asekol, Ekolamp a Elektrowin a pověřuje starostu obce podpisem smluv.

Usnesení R13/36/06

Rada obce schvaluje dohodu o uložení inženýrských sítí kabelového vedení NN v pozemku p.č. 738/2 v k.ú. Tlumačov na Moravě o celkové délce 2 mb s firmou Bytová a finanční společnost DVB s.r.o., K Farmě 495, 763 14 Zlín.

Usnesení R14/36/06

Rada obce schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 2453/3 v k.ú. Tlumačov na Moravě o výměře cca 153 m2 včetně užívání veřejné studny.

Usnesení R15/36/06

Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje neobsazených pozemků určených k výstavbě RD v lokalitě U Cementárny se společností Reality Recom, s.r.o. Prostějov v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Usnesení R16/36/06
Usnesení R17/36/06

Rada obce pověřuje sociální komisi provedením návštěvy u pí Marie Kalasové, zjištění sociálních a životních potřeb, případně doporučením podání žádosti do domova důchodců.

Usnesení R18/36/06

Rada obce bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých oddělení a úseků OÚ Tlumačov s uložením na sekretariátu starosty obce.

Usnesení R19/36/06

Rada obce bere na vědomí zprávu o činnosti v rámci živnostenského oprávnění obce za rok 2005.

Usnesení R20/36/06

Rada obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 25.000,-- Kč na akci Hanácký den a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Usnesení R21/36/06

Rada obce schvaluje Ing. Janu Rýdlovi, správci internetových stránek, finanční odměnu ve výši navržené v protinávrhu Mgr. Huráně v souvislosti s průběžnou vysokou kvalitou internetových stránek obce a s oceněním v rámci soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí, kde webové stránky obce Tlumačov byly v kategorii obcí vyhlášeny jako nejlepší v republice.

Usnesení R22/36/06

Rada obce bere na vědomí informace podané starostou obce ve věci soudního sporu s Pozemkovým fondem a Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ve věci předmětného sporu.

 

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
21.01.2019 v 19:22:10, © Obec Tlumačov 2002-2019