Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je středa, 27.3.2019 - svátek má Dita, zítra slaví Soňa
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV
ze dne 25.5.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 25.5.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/26/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 25. 5. 2005.

Usnesení R2/26/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce – bez připomínek.

Usnesení R3/26/05

Rada obce schvaluje příjem 1 pracovníka na VPP z ÚP Zlín od června 2005 na pomocné práce spojené s údržbou zeleně.

Usnesení R4/26/05

Rada obce schvaluje příspěvek z § 3419 ve výši 3.000,-- Kč na dopravu dětí z DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, na závody v aerobiku v Praze dne 14. 5. 2005.

Usnesení R5/26/05

Rada obce vzala na vědomí Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tlumačov, okres Zlín, příspěvkové organizaci a dále vzala na vědomí oznámení o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin ve dnech 18. 7. – 12. 8. 2005.

Usnesení R6/26/05

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtového provizoria pro období 01 – 03/2005 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení na zasedání dne 15. června 2005.

Usnesení R7/26/05

Rada obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 – 04/2005.

Usnesení R8/26/05

Rada obce bere na vědomí informace o stavu výběru místních poplatků za rok 2005 k 30. 4. 2005 v členění:

Usnesení R9/26/05

Rada obce Tlumačov schvaluje prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2005 dle
OZV č. 5/2004 v plné výši u výše jmenovaných občanů.

Usnesení R10/26/05

Rada obce schvaluje prominutí navýšení poplatku za komunální odpad na dvojnásobek
(700,-- Kč/osoba/rok) manželům ***.

Usnesení R11/26/05
Usnesení R12/26/05

Rada obce schvaluje pořadník na přidělování obecních bytů platný na období květen 2005 až listopad 2005 v předloženém rozsahu a ve znění níže uvedených pozměňovacích návrhů:

Usnesení R13/26/05

Rada obce schvaluje předložený ceník služeb a prací odd. údržby, ŽP a služeb Obecního úřadu Tlumačov pro rok 2005.

Usnesení R14/26/05
Usnesení R15/26/05

Rada obce schvaluje zhotovitele zakázky „Dětský koutek ul. Sokolská a Tlumačov – vybavení dětské zahrady MŠ“ společnost Šimák – stavitelství, Zlín v rozsahu provedení díla ve výši do 850.000 Kč a pověřuje starostu obce dojednáním změny – ponížení rozsahu díla s vybraným uchazečem na základě položkového rozpočtu s přihlédnutím k uceleným smysluplným souborům.

Usnesení R16/26/05

Rada obce schvaluje záměr uzavřít Rámcovou smlouvu se společností BESO, spol. s r. o. na spolupráci v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a veřejného pořádku v rozsahu návrhu spolupráce ze dne 17. 5. 2005. Pověřuje starostu a místostarostu přípravou a předložením Rámcové smlouvy do dalšího zasedání rady obce.

Usnesení R17/26/05

Rada obce schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tlumačov na rok 2005 ve smyslu převodu částky ve výši 429.835 Kč z provozní dotace na účelovou dotaci na nákup investic (pořízení konvektomatu do školní jídelny).

Usnesení R18/26/05

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
27.03.2019 v 01:33:14, © Obec Tlumačov 2002-2019