Tlumačov - oficiální internetové stránky obce
Dnes je úterý, 22.1.2019 - svátek má Slavomír, zítra slaví Zdeněk
ENGLISH VERSION DEUTSCH VERSION DUTCH VERSION

ADRESA OÚ

Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
Telefon: 577 444 211
DS: xgybaz2
tlumacov@tlumacov.cz

Obecní úřad - kontakty

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva obce

USNESENÍ RADY OBCE TLUMAČOV ze dne 30.11.2005

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 30.11.2005 přijala tato usnesení:

Usnesení R1/32/05

Rada obce schválila předložený program jednání RO dne 30.11.2005.

Usnesení R2/32/05

Rada obce bere na vědomí kontrolu zápisu - bez připomínek a byla seznámena s plněním usnesení minulého zasedání zady obce - bez připomínek.

Usnesení R3/32/05

Rada obce schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na provozovnu pedikúry v objektu domu služeb s pí *** s účinností ode dne 1. 1. 2006, a to za následujících podmínek:

Usnesení R4/32/05

Rada obce schvaluje předložený pořadník v rozsahu seznamu A1, A2, A3 a B na obsazení uvolněných bytů ve vlastnictví obce v termínu do 30. 4. 2006 obodovaný dle schválených Zásad ve znění pozměňovacích návrhů:
Seznam A1

Seznam A2

Seznam A3

Usnesení R5/32/05

Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu mechanizačních prostředků v rámci odd. údržby a ŽP OÚ Tlumačov, které jsou využívané k údržbě obecních pozemků a zeleně.

Usnesení R6/32/05

Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu odpadového hospodářství a zprávu o výběru poplatků za komunální odpad a psy v obci Tlumačov.

Usnesení R7/32/05

Rada obce schvaluje prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v počtu 5 pracovníků do 30. 4. 2006, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení R8/32/05

Rada obce souhlasí s přijetím pracovnice *** na oddělení životního prostředí, údržby a služeb na částečný pracovní úvazek, tj. 0,5, na dobu neurčitou od 1. 1. 2006 se zařazením dle platných mzdových tabulek.

Usnesení R9/32/05

Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12 2006 těmto nájemníkům: ***

Usnesení R10/32/05
Usnesení R11/32/05

Rada obce schvaluje vyfakturování částky 9.520,-- Kč vč. 19 % DPH společnosti PSVS, a.s., závod Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov za zpracování části (průmyslová zóna Tlumačov - Skály) změny č. 6 ÚP obce Tlumačov.

Usnesení R12/32/05

Rada obce neschvaluje záměr pronajat část pozemku p.č. 2453/3 ost. plocha k.ú. Tlumačov o výměře do 50 m2.

Usnesení R13/32/05

Rada obce neschvaluje záměr na odprodej části pozemku p.č. 2443/1 o výměře cca 21 m2 panu ***.

Usnesení R14/32/05

Usnesení R15/32/05

Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o hypotečním úvěru ze dne 7. 1. 2001, který řeší zejména vyvázání budov č.p. 737, 630, 209 a pozemků p. č. st. 1028, 858, 985 k.ú. Tlumačov ze zajištění hypotečního úvěru a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 2.

Usnesení R16/32/05

Rada obce schvaluje záměr vyzvat minimálně 3 bankovní ústavy (KB, ČS, ČSOB ...) k podání nabídky na poskytnutí krátkodobého překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč s možností čerpání od 1. 3. 2006 a doby splacení do 28. 2. 2007 a pověřuje starostu obce rozesláním výzev v souladu s § 6 odst. 3 a § 20 odst. 2b) zákona číslo 40/2004 Sb. v platném znění o veřejné zakázce.

Usnesení R17/32/05

Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Tlumačov schválit na svém nejbližším zasedání OZV č. 2/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení, vč. maleb, na území obce Tlumačov ve znění zapracovaných akceptovaných připomínek MVČR - krajského odd. dozoru a metodiky.

Usnesení R18/32/05
Usnesení R19/32/05

Rada obce bere na vědomí zprávu KIS o změně tiskárny z Hart Press Otrokovice na Vydavatelství Petr Brázda Břeclav, která bude od období 12/2005 realizovat tisk včetně grafické úpravy Tlumačovských novinek za výrobní cenu jednoho výtisku vč. DPH 12,-- Kč při celkovém počtu 550 ks/čtvrtletí.

Usnesení R20/32/05

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Stavby Morava, s.r.o. zhotovitelem rekonstrukce objektu č.p.170, jehož předmětem je snížení ceny díla z důvodu méněprací o 265.599,- Kč.

Usnesení R21/32/05
Usnesení R22/32/05

Rada obce schvaluje prominutí poplatků ze vstupného při akcích pořádaných v obci DDM Sluníčko, odloučené pracoviště Tlumačov, pro kalendářní rok 2006.

Usnesení R23/32/05
Usnesení R24/32/05

Rada obce neschvaluje poskytnutí slevy na nájemném ve výši 1 z ročního nájemného panu *** v souvislosti s provozováním sběrny chemického čištění pro občany Tlumačova.

Usnesení R25/32/05

Rada obce schvaluje zadání zakázky Ing. arch. Radko Pavlackému na zpracování projektové dokumentace ZTV RD U cementárny v rozsahu pro stavební povolení a realizaci vč. inženýrské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení za celkovou smluvní cenu vč. DPH ve výši 116.620,-- Kč a termínem předání projektové dokumentace do 31.1.2006.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce
starosta@tlumacov.cz

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce
mistostarosta@tlumacov.cz


 

Styl 2016 I RSS I RSS-Úřední deska I RSS-KIS I XHTML 1.0 Trans I CSS I Webmaster: janrydel@volny.cz
Mobilní verze webu

© Obecní úřad Tlumačov, 2002-19


Vytištěno ze stránek www.tlumacov.cz, všechna práva vyhrazena.
22.01.2019 v 13:27:11, © Obec Tlumačov 2002-2019